Tuberkulóza

Mykobakteriologická diagnostika Mycobacterium kansasii v roce 2007

V roce 2007 bylo Mycobacterium kansasii izolováno ze vzorků 48 osob (14 žen a 34 mužů) s trvalým bydlištěm v České republice a jednoho cizího státního příslušníka (z Polské republiky) s přechodným pobytem v ČR. Ve srovnání s rokem 2006 se celkový počet osob snížil o 28 osob. Počet osob, u nichž se jednalo o první izolaci M.kansasii, poklesl ze 61 na 36, počet s izolací v dřívějších letech se snížil ze 16 na 12 ( 3 ženy a 9 mužů).

 

Ve 4 krajích ČR – Karlovarském, Vysočina, Zlínském a Olomouckém – nebyl do ISBT hlášen žádný případ izolace M.kansasii, ve zbývajících krajích se počet onemocnění pohyboval mezi 1 – 13, počet pacientů s dřívějším onemocněním mykobakteriózou M.kansasii mezi 1 – 6.

 

Průměrný věk žen s první izolací M.kansasii v ČR byl 57,8 let (v roce 2006 – 66,5let), z celkového počtu 11 žen bylo  ve věkových skupinách 60 – 90let 6,  z celkového počtu mužů – 25 – bylo ve skupinách  60 – 89 let 11. Ve věkových skupinách 0 – 19 nebylo zaznamenáno žádné onemocnění.

 

M.kansasii bylo nejčastěji izolováno ze sputa – 38 pacientů (1 – 11krát). Ze sputa a BAL u 4 pacientů, z pleurálního punktátu 4krát u jednoho pacienta v průběhu jednoho měsíce. U jednoho pacienta bylo izolováno M.kansasii 2x ze sputa a ze sekčního materiálu, u dalšího pacienta 2x z BAL, 1x z LV a ze sekčního materiálu.

 

V ISBT je sledována citlivost kmenů M.kansasii na 5 základních antituberkulotik (STM, INH, EMB, RIF, PZA). V tabulce č. 5 je uveden přehled citlivosti kmenů M.kansasii na antituberkulotika u osob s první izolací kmene. Stanovení citlivosti in vitro bylo provedeno na uvedené léky u 36 pacientů. V laboratořích jsou pro stanovení citlivosti používány různé metody.

 

NRL provedla v roce 2007 vyšetření 104 vzorků vody a 3 stěrů ze sprchových růžic  odebraných v průmyslových závodech MSk. Ve 43 vzorcích vody byla zjištěna přítomnost podmíněně patogenních mykobakteriálních druhů (M.aviumM.flavescensM.fortuitumM.gordonaeM.chelonaeM.kansasiiM.species), ve třech vzorcích bylo detekováno M.gordonae.

 

Ve dvou zdravotnických zařízeních v Ostravě bylo vyšetřeno 120 vzorků teplé vody vyráběné z vody pitné, ošetřené i neošetřené různými dezinfekčními prostředky a termodezinfekcí. Nejčastěji bylo izolováno M.xenopi – z 11 vzorků. M.gordonae bylo izolováno ze 3 vzorků, M.kansasii z 5 vzorků a M.fortuitum z jednoho vzorku. Studie byla provedena z podnětu hlavního hygienika ČR a podíleli se na ní: KHS Ostrava, SZÚ Praha a NRL pro M.kansasii Ostrava.

Tabulka 1

 

Soubor osob, u nichž bylo v jednotlivých krajích České republiky izolováno

v roce 2007 M.kansasii

 

Kraj dřívější izolace M.kansasii první izolace M.kansasii počet osob s izolací M.kansasii
ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži celkem

Praha

0 2 2 2 1 3 2 3 5
Středočeský 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Jihočeský 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Plzeňský 0 2 2 5 1 6 5 3 8
Karlovarský 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ústecký 1 0 1 1 2 3 2 2 4
Liberecký 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Královéhradecký 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Pardubický 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brněnský 1 0 1 1 2 3 2 2 4
Olomoucký 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlínský 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moravskoslezský 1 5 6 2 11 13 2 16 19
Cizinec * 0 0 0 0 1* 1* 0 1* 1*
Česká republika 3 9 12 11 25 36 14 34 48

 

*   cizinec s pobytem v ČR, není započten do celkového počtu osob v ČR

Tabulka 2

 

Průměrný věk osob, u nichž bylo v roce 2007 Mycobacterium kansasii izolováno poprvé

 

Kraj

ženy muži celkem

počet

počet průměrný věk počet průměrný věk

Praha

2 77,5 1 62,0 3
Středočeský 0 2 43,5 2
Jihočeský 0 2 59,0 2
Plzeňský 5 68,2 1 88,0 6
Karlovarský 0 0 0
Ústecký 1 28,0 2 54,0 3
Liberecký 0 1 57,0 1
Královéhradecký 0 1 43,0 1
Pardubický 0 2 66,0 2
Vysočina 0 0 0
Brněnský 1 58,0 2 50,5 3
Olomoucký 0 0 0
Zlínský 0 0 0
Moravskoslezský 2 54,0 11 51,3 13
Cizinec * 0 1* 46,0* 1*
Česká republika 11 57,8 25 54,4 36

 

 cizí státní příslušník není započten do souboru s hodnoceným  věkovým  průměrem osob z ČR

Tabulka 3

Věková distribuce obyvatel ČR s první izolaci M.kansasii v roce 2007

 

věková skupina pohlaví celkem
ženy muži
0 – 19 0 0 0
20 – 29 1 0 1
30 – 39 0 3 3
40 – 49 2 7 9
50 – 59 2 4 6
60 – 69 2 7 9
70 – 79 1 3 4
80 – 89 2 1 3
90 – 99 1 0 1
celkem 11 25 36

 

V tabulce není započítán cizinec

Tabulka 4

 

Přehled vzorků a frekvence izolací M.kansasii u obyvatel České republiky v roce 2007

 

Vzorek počet osob Poznámka
sputum 1x 17  
sputum 2x 3 1x pozit. kultivačně, 1x jen mikr. +
sputum 3x 6 jeden pacient: vyšetřen jen metabol. metodou, izolace M.kansasii 2x, M.xenopi 1x
sputum 4x 4 1x pozit. kultivačně, 3x jen mikr. +
sputum 5x 5 vyšetření během jednoho týdne
sputum 6x 1 2x M.kansasii, 2x M.avium, 1x MAI, 1x MI – MI se stejnou rezistencí jako M.kansasii
sputum 7x 1 jeden pacient 7x během jednoho měsíce
sputum 11x 1 během jednoho měsíce
sputum 2x + sekční materiál 1x 1  
sputum 2x + BAL 2x 1  
sputum 1x + BAL 1x 1  
sputum 2x + BAL 1x 1  
sputum 5x + BAL 4x 1  
BAL 1x + LV 1x + sekční materiál 1x 1  
BAL 1x + LV 1x 1  
BAL 1x 3  
pleurální punktát 4x 1 během jednoho měsíce
celkem 49  

V tabulce je započítán i cizinec

 

Tabulka 5

Přehled citlivosti kmenů M.kansasii na antituberkulotika u osob s první izolací kmene v roce 2007

(citlivost u první izolace kmene v roce u pozitivní osoby)

 

Kraj / lék

výsledek

streptomycin isoniazid etambutol rifampicin pyrazinamid

C

R K N C R K N C R K N C R K N C R K N

Praha

0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0
Středočeský             1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

Jihočeský                  ○

0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Plzeňský                   Δ 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0
Karlovarský             ◊
Ústecký                     *   1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Liberecký                     0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Královéhradecký

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Pardubický                  1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Vysočina                    ◊
Brněnský                   ● 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Olomoucký                ◊
Zlínský                       ◊
Moravskoslezský    ► 12 1 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 12 1 0 0
Cizinec                     
Česká republika 22 12 1 1 0 34 1 1 34 0 1 1 29 5 1 1 17 16 1 2

C     kmen hodnocen jako citlivý

R     kmen hodnocen jako rezistentní

K     výsledek znehodnocen kontaminací nespecifickou bakteriální flórou

N     počet osob, u nichž nebyl test proveden

○     u jednoho pacienta bylo izolováno M.kansasii a M.xenopi, v tabulce je uvedena citlivost M.kansasii

Δ     u jednoho pacienta byl proveden test citlivosti 2x během jednoho měsíce

*      u dvou pacientů byl proveden test citlivosti 4x během jednoho měsíce

►    u jednoho pacienta bylo provedeno vyšetření citlivosti na AT mimo MSk

     u cizince bylo provedeno vyšetření citlivosti: INH – R, STM, PZA, EMB, RIF – C (nepodařilo se zjistit, zda se jedná u pacienta o první izolací M.kansasii)

◊      v krajích: Karlovarském, Vysočina, Olomouckém a Zlínském nebyl v roce 2007 zjištěn nový nález M.kansasii u žádného obyvatele

●   U jedné pacientky, která měla M.kansasii izolováno již v dřívějších letech bylo v roce 2007 izolováno  M.kansasiiMAMAI a MI. Je zajímavé, že u všech testovaných druhů je uvedena stejná citlivost (resp.rezistence) na AT in vitro!

 

První izolace M.kansasii v roce 2007 u 36 pacientů s trvalým bydlištěm v ČR a u jednoho cizince s pobytem v ČR (Polsko).

Stanovení citlivosti na AT základní řady (STM RIF, INH, EMB) bylo provedeno u 35 pacientů, na PZA u 34 pacientů.