Tuberkulóza

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

 

 • Podílí se na aktivitách Státního zdravotního dozoru nad tuberkulózou a pohlavně přenosnými chorobami, kompletuje databázi  Informačního systému bacilární tuberkulózy, poskytuje údaje dalším složkám Státního zdravotního dozoru nad TB (Registr tuberkulózy,  Národní program kontroly tuberkulózy, Národní jednotka dohledu nad TB, ÚZIS)
 • Spolupracuje při koordinaci surveillance tuberkulózy v ČR s vazbou na ECDC
 • Vypracovává Výroční zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice
 • Intenzivně se zabývá problematikou multirezistentní a extenzivně rezistentní tuberkulózy (MDR a XDR TB), monitoruje její výskyt v ČR,  pečuje  o banku MDR kmenů Mycobacterium  tuberculosis prevalujících na území ČR
 • Uchovává polyrezistentní a multirezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis  pro navazující analýzu (DNA analýza – fingerprinting)
 • Konfirmuje výsledků testů citlivosti u MDR a XDR TB, provádí  testy citlivosti na základní antituberkulotika molekulárně biologickými technikami a dále testy „rozšířené citlivosti“ na AT a další antibakteriální léky.  Poskytuje  konzultace pro klinické pracovníky oboru TRN.
 • Provádí identifikaci mykobakterií molekulárně biologickými metodami (genové sondy AccuProbe + reverzní hybridizace – testy GenoType)
 • Připravuje a vyhodnocuje 3 EHK (mikroskopický a kultivační průkaz mykobakterií klasickými i metabolickými metodami, identifikaci mykobakteriálních species, testy citlivosti na základní antituberkulotika)
 • Podílí se na pre- a postgraduální přípravě zdravotnických pracovníků –  kurzy IPVZ, pracovní semináře a diskuzní soustředění  (mykobakteriologie, pneumologie) přednášková činnost pro ČLS JEP, instruktážní stáže (personál mykobakteriologických laboratoří). Metodicky vede mykobakteriologické laboratoře ČR, je pořadatelem pracovních seminářů vedoucích mykobakteriologických laboratoří ČR a Konference o mikrobiologii a epidemiologii tuberkulózy a nespecifických plicních infekcí.
 • Zavedla a využívá testy buněčné imunitní odpovědi makroorganismu (testy IGRA – průkaz interferonu – γ ) k diagnostice tuberkulózy, detekci latentní TB infekce, vyšetřování kontaktů a vyšetřování před zahájením biologické terapie anti – TNF α preparáty. Provádí diagnostickou činnost pro zdravotnická zařízení v obtížných a sporných případech.
 • Posuzuje a ověřuje kvalitu in vitro diagnostických prostředků
 • Dle potřeby provádí  novelizaci Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí
 • Je jednou z 26 laboratoří celosvětové sítě Supranacionálních referenčních laboratoří (SRLM) Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní unie proti tuberkulóze.   
 • Ve funkci SRL se účastní následujících projektů:
 1. The WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistance Surveillance
 2. European Surveillance of Multidrug Resistant Tuberculosis – ECDC/RIVM
 3. Extensive (second-line) Drug Resistance in TB (XDR TB)
 4. Global Survey of Drug Resistance Patterns Among MT Isolates from Supranational Reference Laboratories.
 • Její činnost je každoročně hodnocena v rámci mezinárodního hodnocení kvality (organizované WHO SRNL Antwerpen, Belgium a CDC Atlanta, GA, USA)
 • V současnosti (2007 – 2011) je spoluřešitelem grantového projektu Akademie věd ČR

  Nanotechnologie pro společnost (projekt KAN200520702 – Nanoimunosenzory pro

  detekci cytokinů ).