West Nile fever (západonilská horečka)

Monitorování výskytu západonilské horečky – začátek sezóny 2019

Základní informace k onemocnění virem západonilské horečky (West Nile Fever, WNF),

Jako prevence přenosu je zásadní individuální ochrana proti poštípání komáry a opatření proti přenosu krví od dárců [1,2,3,4] spočívající v dočasném odložení dárcovství po dobu 28 dní po opuštění oblasti s rizikem přenosu.

Vymezení oblastí s rizikem přenosu západonilské horečky vychází ze situace v předcházejících sezónách a z aktuální epidemiologické situace ve výskytu nových případů [4,5,6].

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost včasné detekci suspektních případů, místních i importovaných, a správné laboratorní diagnostice v Národní referenční laboratoři pro arboviry Zdravotního ústavu v Ostravě [7]

Každý případ musí být řádně hlášen [3]. Týdenní hlášení nových případů západonilské horečky z evropských zemí do hlásícího systému TESSy (The European Surveillance System) [8] bylo zahájeno od 7. června 2019 (23. kalendářní týden) a potrvá minimálně do konce listopadu.

Reference:

  1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3, část B, bod 2.1.
  2. Směrnice Komise 2014/110/EU ze dne 17. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2004/33/ES, pokud jde o kritéria dočasného vyloučení dárců allogenních odběrů krve
  3. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb., příloha č. 15 – Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem západonilské horečky
  4. Metodický pokyn, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru (http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2019_17352_3977_11.html)
  5. Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka, http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/doporuceni-predsednictva-narodni-transfuzni-komise-ze-dne-1062019-seznam-e_17419_3.html
  6. West Nile virus infection transmission season 2019, https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc
  7. F. Stejskal, H. Zelená, H. Orlíková, F. Rettich. Infekce virem západonilské horečky, Přehled aktuálních informací a algoritmus diagnostiky infekce virem západonilské horečky, 6. 3. 2019 (https://www.infekce.cz/zprava19-15.htm)
  8. The European Surveillance System (TESSy), https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-surveillance-system-tessy