Kosmetické přípravky

Požadavky pro uvádění kosmetických prostředků do oběhu

Autor: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Osoba, která uvádí kosmetické přípravky do oběhu (výrobce nebo dovozce nebo distributor), je povinna v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích:

 1. mít zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku
 2. uchovávat technickou dokumentaci po dobu 10 let od uvedení poslední šarže kosmetického přípravku na trh v rozsahu dle čl. 11 odst. 2, body a) až e) nařízení ES o kosmetických přípravcích:
  a) popis kosmetického přípravku, jenž umožňuje snadné přiřa­zení informační dokumentace k danému kosmetickému přípravku
  b) zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku podle čl. 10 odst. 1;
  c) popis výrobní metody a prohlášení o dodržení správné výrobní praxe podle článku 8
  d) pokud to odůvodňuje povaha nebo účinek kosmetického přípravku, důkaz o udávaném účinku kosmetického přípravku
  e) údaje o jakýchkoli zkouškách na zvířatech provedených výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli v souvislosti s vývojem nebo posouzením bezpečnosti kosmetického přípravku nebo jeho přísad, včetně jakýchkoli zkoušek na zvířatech provedených za účelem splnění právních požadavků třetích zemí
 3. provést notifikaci podle zákona č. 258/2000 Sb.

Při prezentaci a nabídce kosmetického přípravku spotřebiteli je nutno dodržovat ustanovení zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, který ukládá poctivost prodeje (§3), povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech výrobku (§9) a zakazuje klamat spotřebitele (§8) a nařízení 655/2013 o tvrzení na obalech kosmetických přípravků.

Při hodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků pro zdraví osob a při průkazu deklarované funkce kosmetického prostředku se vychází z následujících předpisů a metodických doporučení :

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
 2. Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 3. Metodické návody Cosmetics Europe* (Cosmetics Europe Gudelines) pro hodnocení bezpečnosti, funkce a kožní snášenlivosti kosmetických prostředků.

Zhodnocení bezpečnosti a funkce provádí rutinně Národní referenční centrum pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha. Pro laboratorní analýzy a biologické testy jsou využívány metodiky Direktiv EU, ČSN, ČSN EN, ISO, Cosmetics Europe Methods a Guidelines nebo publikované metodiky dle současných vědecko-technických poznatků.

Kontaktní osoba:
RNDr. Hana Bendová, Ph.D.
e-mail: hana.bendova@szu.cz
kosmetika@szu.cz

Cosmetics Europe (The Personal Care Association)
Adresa: Avenue Herrmann Debroux 40, B-1160 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 227 66 10
Fax: +32 2 227 66 27