Nanosafety – nanočástice, UFPs, materiály a technologie

Ultrajemné částice – UFP

SZÚ od roku 2022 participuje na projektu ARAMIS v části „Zkvalitnění a zpřesnění informací poskytovaných Státní sítí imisního monitoringu při zohlednění očekávaného vývoje v oblasti měření stávajících i „nových“ znečišťujících látek.

Jedná se o části:

  • DC 5.2 Rozvoj měření ultrajemných částic pro určení jejich zdravotních dopadů – Odhad zdravotních dopadů, kde SZÚ zpracovává pro ČHMÚ odhady zdravotních dopadů (společně se ZL PAH a konzultací v rámci HC 6).
  • DC 6.1 – Vývoj, verifikace a aplikace nových metod sledování a hodnocení kvality ovzduší – Metodika pro kvantifikaci zdravotních rizik z plošných map. Cílem tohoto úkolu je kvantifikace zdravotních účinků v ČR z rutinních map ČHMÚ. K odhadu zdravotních rizik budou využity základní metodické postupy WHO o vztahu dávky polutantu a zdravotního účinku. Koncentrace znečišťujících látek ve vnějším ovzduší budou odhadovány z prostorových map, které jsou vytvářeny na základě kombinace hodnot naměřených na stanicích a z chemicko-transportních rozptylových modelů a případně dalších doplňkových dat. Takto vytvořené mapy poskytují informace o kvalitě ovzduší na celém území České republiky, nikoliv pouze na měřicích lokalitách. Postupně v jednotlivých letech projektu budou odhadnuty zdravotní rizika pro suspendované částice, ozon a NO2.