WHO, COVID-19

Nový koronavirus (2019-nCoV), zpráva o situaci č. 29, WHO

WHO vypracovala pokyny týkající se práv, povinností a zodpovědnosti zdravotníků, včetně klíčových hledisek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („Rights, Roles and Responsibilities Of Health Workers, Including Key Considerations For Occupational Safety And Health“). 18. února 2020


29. Situation Report WHO – hlavní zprávy:

  • Za posledních 24 hodin nehlásily případy COVID-19 žádné nové země.
  • WHO tým operační podpory a logistiky (WHO Operations Support and Logistics – OSL pokračuje ve shromažďování a vyhodnocování potřeb členských států týkajících se důležitých /kritických položek, jako jsou osobní ochranné prostředky (OOP). 14. února byla OSL zahájena expedice laboratorních testovacích souprav COVID-19 do 56 zemí. K 17. únoru bylo odesláno 37 zásilek do 34 zemí a tří regionálních kanceláří.
  • Zdravotničtí pracovníci jsou v první linii v boji proti epidemii onemocnění COVID-19. WHO vypracovala pokyny týkající se práv, povinností a zodpovědnosti zdravotníků, včetně klíčových hledisek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („Rights, Roles and Responsibilities Of Health Workers, Including Key Considerations For Occupational Safety And Health“).

Souhrn „Rights, Roles and Responsibilities Of Health Workers, Including Key Considerations For Occupational Safety And Health„:

V reakci na jakoukoliv epidemii stojí zdravotníci v první linii. V této situaci jsou vystaveni riziku infekce patogenem vyvolávajícím epidemii (v tomto případě COVID-19). Mezi rizika u zdravotníků patří expozice patogenům, dlouhá pracovní doba, psychický stres, únava, syndrom vyhoření, stigma a fyzické a psychické násilí. V tomto dokumentu jsou zdůrazněna práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, včetně specifických opatření k zajištění ochrany, bezpečnosti a zdraví při práci.

Práva zdravotníků zajišťují zaměstnavatelé a vedoucí pracovníci (manažeři) zdravotnických zařízení:

• přijetím celkové odpovědnosti k zajištění všech nezbytných preventivních a ochranných opatření, aby byla minimalizována pracovní a zdravotní rizika;

• poskytováním informací, návodů a výcvikem k zajištění pracovní bezpečnosti a zdraví včetně:

–          opakování výcviku v prevenci a kontrole infekcí

–          používání, nasazování, svlékání a likvidace osobních ochranných prostředků (OOP)

• poskytnutím dostatečného množství prostředků pro prevenci infekcí a osobních ochranných prostředků (masky, rukavice, brýle, pláště, dezinfekční prostředky na ruce, mýdlo a vodu, čisticí prostředky) pro poskytovatele zdravotní péče i pro ostatní zaměstnance pečující o osoby s podezřením na onemocnění nebo s případy potvrzeného onemocnění COVID-19, tak aby pracovníkům nevznikly výdaje při zajištění své bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

• seznamovat personál s aktuálními informacemi týkajícími se COVID-10 a poskytnout vhodné nástroje (postupy) pro hodnocení, třídění, laboratorní vyšetřování a léčbu pacientů a sdílet informace o průběhu situace s veřejností;

• podle potřeby zajistit pro osobní bezpečnost odpovídající bezpečnostní opatření;

• zajistit, aby pracovníci, kteří informují o incidentech, jakými jsou expozice krvi nebo tělesným tekutinám z dýchacích cest nebo o případech násilí, nebyli viněni a přijmout opatření k okamžité odpovědi na situaci, včetně podpory obětem;

• doporučit zaměstnancům, aby sledovali výskyt příznaků onemocnění u sebe a v případě onemocnění zůstali doma;

• dodržovat přiměřenou pracovní dobu s přestávkami;

• konzultovat s odborníky na pracovní lékařství otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informovat inspektorát práce o případech nemocí z povolání;

• od zaměstnance nemůže být vyžadován návrat do práce, kde existuje trvalé nebo závažné ohrožení jeho života nebo zdraví, dokud zaměstnavatel neučiní nezbytná nápravná opatření;

• zaměstnancům musí být umožněno uplatnit právo odmítnout pracovat, pokud přiměřeně zdůvodní, že situace představuje bezprostřední a vážné nebezpečí pro jejich život nebo zdraví. Pokud zdravotník uplatní toto právo, musí být chráněn před jakýmikoliv nepřiměřenými důsledky;

• uznat právo na kompenzační, rehabilitační a léčebné služby, pokud je zaměstnanec vystaven expozici COVID-19 na pracovišti, což je považováno za pracovní expozici nákaze a onemocnění by mělo být považováno za nemoc z povolání;

• zajistit přístup k poradenství týkajícího se duševního zdraví;

• umožnit spolupráci mezi vedením zařízení a zaměstnanci a / nebo jejich zástupci

Zdravotničtí pracovníci by měli:

• dodržovat zavedené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhýbat se vystavení druhých zdravotním a bezpečnostním rizikům a účastnit se školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která poskytuje zaměstnavatel;

• používat připravené protokoly k vyhodnocení, zařazení a léčbě pacientů;

• léčit pacienty s úctou, soucitem a důstojností;

• zachovávat lékařské tajemství

• dodržovat určené postupy hlášení suspektních a potvrzených případů onemocnění orgánům veřejného zdraví;

• poskytovat veřejnosti informace o prevenci a kontrole infekce, včetně doporučení pro osoby bez známek a rizika onemocnění;

• správně používat a likvidovat osobní ochranné prostředky;

• sledovat u sebe příznaky onemocnění a v případě nemoci zůstat v izolaci nebo hlásit onemocnění nadřízeným;

• upozornit vedení, pokud se u zdravotníka vyskytnou známky nepřiměřeného stresu nebo problémy s duševním zdravím, které vyžadují podpůrné zásahy; a

• oznámit svému bezprostřednímu nadřízenému každou situaci, o níž se domnívají, že představuje nepředvídatelné a vážné ohrožení života nebo zdraví.