Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Absolutní počet případů reinfekcí covid-19 v ČR vzrostl, jejich frekvence výskytu ale nadále zůstává nízká

Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v ČR aktuálně evidujeme celkem 1982 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Vzhledem k poklesu počtu nových případů nemoci se i počet reinfekcí zvyšuje jen mírně a relativní výskyt opakovaných infekcí zůstává nadále nízký.


V souladu s aktuálně platnou evropskou definicí pro reinfekci považujeme i v ČR za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 132 dní. 

V období od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 bylo do ISIN nahlášeno celkem téměř 1 milion 650 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 1982 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 1204 u žen a 778 u mužů. Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 0 až 100 let, medián 40 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 401 dní.

U dalších 959 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 3070 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi, stále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly, byť s časovým odstupem.

Frekvence výskytu reinfekcí nemoci covid-19 v ČR zůstává nadále velmi nízká, výše uvedené případy představují méně než 0,5 % ze všech osob v riziku (tj. osob, které onemocněly v období více než 60 dní před koncem sledovaného období). Tento nízký výskyt opakovaných infekcí se neliší od frekvence zjištěné na souboru prvních 28 případů, jejichž podrobnosti jsou obsahem publikované práce kolektivu autorů Fabiánová K, Kynčl J, Vlčková I, Jiřincová H, Košťálová J, Liptáková M, et al. COVID-19 reinfections. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2021;70(1):62-7 (k dispozici na https://archiv.szu.cz/tema/prevence/reinfekce-virem-sars-cov-2-implementace-surveillance.

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Odd. epidemiologie infekčních nemocí
CEM – SZÚ

 

Mgr. Iva Vlčková
RNDr. Marek Malý, CSc.

Odd. biostatistiky SZÚ