Reinfekce – základní informace a kazuistiky

Počet reinfekcí covid-19 se v ČR zvyšuje jen mírně

V České republice aktuálně evidujeme celkem 2089 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Vzhledem k poklesu počtu nových případů nemoci se i počet reinfekcí zvyšuje jen mírně a relativní výskyt opakovaných infekcí zůstává nadále nízký.


V období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2021 bylo do systému ISIN nahlášeno celkem více než 1 milion 660 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno 2089 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, a to 1268 u žen a 821 u mužů. Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 0 až 101 let, medián 40 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 462 dní.

Frekvence výskytu opakovaných infekcí nemocí covid-19 v ČR tak zůstává nadále velmi nízká, všechny uvedené případy dohromady představují méně než 0,5 % ze všech pacientů v riziku. Za ty se považují lidé, kteří již jednou onemocněli v období více než 60 dní před koncem sledovaného časového úseku této zprávy o reinfekcích, tedy v době více než 60 dní před datem 31. 7. 2021. Celkem tedy hovoříme o zhruba 1,6 milionů osob spadajících do definice pacientů v riziku.

V souladu s aktuálně platnou evropskou definicí pro reinfekci považujeme i v České republice za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 133 dní,“ vysvětluje vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí i nejasnostem ohledně míry a délky ochrany imunitou získanou proděláním nemoci, nadále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti touto infekci prokazatelně prošly,“ zdůrazňuje i s odvoláním na stanovisko Klinické skupiny COVID při MZ ČR ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková. Toto stanovisko uvádí, že přítomnost protilátek není rozhodně kontraindikací pro očkování proti covid-19.

Zjištěný nízký výskyt opakovaných infekcí potvrdil trend zaznamenaný již na souboru prvních 28 případů reinfekcí publikovaném pracovníky SZÚ v impaktovaném odborném časopise Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Podrobnosti k tomuto souboru naleznete zde: https://archiv.szu.cz/tema/prevence/reinfekce-virem-sars-cov-2-implementace-surveillance.