Základní informace o COVID-19. Reinfekce. Očkování

Vyjádření NRL/DS k článku „Persistence of coronaviruses on inanimate surface and its inactivation with biocidal Agens“ uvedeného v časopise Journal of Hospital Infection

K přežívání koronaviru na různých površích materiálů se NRL pro dezinfekci a sterilizaci nemůže relevantně vyjádřit, protože se touto problematikou nezabývá a viry, které jsou uvedeny v této studii při svých metodách testování nepoužívá. Vzhledem k tomu, že se jedná o vědecký časopis s Impact faktorem, lze zde uvedené informace považovat za seriózní.


Inaktivace koronavirů biocidními přípravky v suspenzních testech a na nosičích: Pro testování virucidní účinnosti v zemích EU pro oblast zdravotnictví jsou určeny konkrétní metodiky dle EN. Kvantitativní suspenzní test je dle ČSN EN 14476+A1 (tato norma byla novelizována a nová verze ČSN EN 14476+A2 bude v ČR platná od 1. března 2020). Kvantitativní metody na nosičích jsou platné v ČR od roku 2019, konkrétně ČSN EN 17111 (kvantitativní zkouška na nosiči pro hodnocení virucidní účinnosti dezinfekčních přípravků pro nástroje používané ve zdravotnictví) a ČSN EN 16777 (Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidních účinků chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví). Pro testování virucidní účinnosti dezinfekčních přípravků na neporézních materiálech s mechanickým účinkem není EN norma vytvořena. Pro testování virucidní účinnosti na porézních materiálech není žádná EN norma vytvořena. Jak jsme již uvedli, tak NRL/DS netestuje s viry uvedenými v článku a tyto viry nepatří mezi závazné zkušební organismy dle zde uvedených EN. Tím pádem nemůžeme erudovaně potvrdit výsledky uvedené v tabulkách. Dle platných EN vykazuje virucidní účinnost dezinfekční přípravek, který způsobil redukci titru viru o 4 log řády a více.

Na základě našich zkušeností můžeme potvrdit, že chemické látky založená na bázi alkoholu, peroxosloučenin, peroxidu vodíku, chloru, formaldehydu, aktivovaného glutaraldehydu a jodu mají v testovaných koncentracích a době působení virucidní účinnost na obalené i neobalené viry. Z fyzikálních metod, které ničí viry patří teplota nad 80°C a sterilizační postupy jako je sterilizace parní, horkovzdušná, plazmová, formaldehydová a etylenoxidová.

K dezinfekci by se měly používat dezinfekční přípravky, u nichž je deklarovaná plně virucidní účinnost a to v doporučených koncentracích a expozicích. Způsob a návod k použití se uvádí na etiketách výrobků.

Obecně platí, že za veškeré informace o virucidní účinnosti přípravků odpovídá výrobce a dovozce.  Přípravky se v ČR uvádějí na trh jako biocidy nebo zdravotnické prostředky.

Veškeré informace týkající se odolnosti koronavirů k dezinfekčním a sterilizačním postupům a jejich přežívání na porézních a neporézních površích a v biologickém materiálu nadále sledujeme a odborně posuzujeme.