ECDC, Covid-19

Covid-19 u dětí a role školských zařízení v přenosu onemocnění – první aktualizace, ECDC

Stručný souhrn ECDC textu: COVID-19 in children and the role of school settings in COVID–19 transmission – first update, 23.12.2020


Stručný souhrn

  • Existuje obecná shoda, že rozhodnutí zavřít školy, aby bylo možné kontrolovat pandemii covid-19, by mělo být použito jako poslední možnost. Negativní vliv na tělesné a duševní zdraví dětí a výchovný dopad na děti, stejně jako ekonomický dopad na společnost v širším smyslu, by pravděpodobně převažoval nad přínosy proaktivního zavírání škol.
  • Podle dat získaných ze surveillance, je u dětských případů onemocnění covid-19, u dětí a mladistvých ve věku 1-18 let, nižší počet hospitalizací, nižší počet hospitalizací s těžkým průběhem a nižší počet úmrtí než u všech ostatních věkových skupin.
  • Děti všech věkových skupin jsou vnímavé a mohou přenášet virus SARS-CoV-2. Zdá se ale, že mladší děti jsou méně vnímavé k infekci, a pokud jsou infikovány, infekci přenáší méně často v porovnání se staršími dětmi a dospělými.
  • Tato zpráva nezohledňuje epidemiologii onemocnění covid-19 ve vztahu k novým variantám viru SARS-CoV-2 (nedávno pozorovaného ve Velké Británii), pro které ještě nejsou k dispozici spolehlivé důkazy o potenciálním dopadu na školská zařízení.
  • Zavírání škol může přispět ke snížení přenosu viru SARS-CoV-2, ale samo o sobě nestačí k tomu, aby zabránilo komunitnímu šíření onemocnění covid-19 při absenci dalších nefarmaceutických intervencí, jako jsou například omezení hromadného shromažďování.
  • Návrat dětí do škol kolem poloviny srpna 2020 se shodoval s obecným uvolněním dalších nefarmaceutických intervencí v mnoha zemích a nezdá se, že by byl spouštěčem vzestupu případů pozorovaných v mnoha členských státech EU od října 2020. Trendy v počtech hlášených případů pozorované od srpna 2020 u mladistvých ve věku 16–18 let se nejvíce podobají trendům u dospělých ve věku 19–39 let.
  • K přenosu viru SARS-CoV-2 může dojít i ve školských zařízeních, klastry byly hlášeny v předškolních zařízeních, základních i středních školách. Zdá se, že výskyt onemocnění covid-19 ve školských zařízeních je ovlivněn úrovní komunitního šíření. Podle epidemiologických šetření (tam, kde se prováděl) se přenos ve školách podílel na menším počtu případů ze všech hlášených onemocnění covid-19 v každé ze zemí.
  • Pedagogičtí pracovníci a dospělí ve školských zařízeních obecně nejsou vystaveni vyššímu riziku infekce než jiná povolání, ačkoli při vzdělávání, kdy je člověk v kontaktu s mnoha staršími dětmi a dospělými, mohou být spojeny s vyšším rizikem.
  • Nefarmaceutické intervence ve školských zařízeních ve formě fyzického distancování, které zabraňuje shlukování osob (distancování se ve třídě, rozložené časy příchodu, zrušení určitých vnitřních aktivit), stejně jako i hygienická a bezpečnostní opatření (mytí rukou, respirační etiketa, dezinfekce, větrání, obličejové roušky), jsou zásadní pro zabránění přenosu viru ve vzdělávacích zařízeních. Opatření musí být přizpůsobena konkrétním vzdělávacím zařízením a věkovým skupinám a je potřebné zvážit, jak zabránit přenosu viru a zároveň zajistit dětem optimální vzdělávací a sociální prostředí.

 

Zdroj: ECDC