ECDC, Covid-19

EASA/ECDC – pokyny pro letectví jako součást evropské reakce na vývoj onemocnění covid-19 v Číně

Evropa se dohodla na opatřeních, která mají být uplatněna v letectví v reakci na zhoršení epidemiologické situace onemocnění covid-19 v Číně, a vydala doporučení, která by mohla být potenciálně uplatněna i v jiných zeměpisných oblastech v podobné situaci. 11.1.2023


Doporučení definovaná v dodatku k Protokolu o bezpečnosti letectví, který společně zveřejnila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Union Aviation Safety Agency, EASA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jsou zaměřena na minimalizaci zdravotních rizik spojených s leteckou dopravou do a z takových oblastí a přispěje ke globálnímu monitorování variant SARS-CoV-2. Cílem je snížit riziko rozšíření potenciální nové varianty i pravděpodobnost přenosu během letecké dopravy. Zveřejnění dodatku navazuje na nedávnou dohodu členských států EU o koordinovaném preventivním přístupu ve světle vývoje covid-19 v Číně.

„Tento dodatek je rychlou evropskou koordinovanou reakcí na rychlé šíření covid-19 v Číně, aby byla zajištěna zdravotní bezpečnost v letectví a omezeno šíření viru do dalších regionů,“ uvedl ředitel pro strategii a bezpečnost EASA Luc Tytgat. „Je jasné, že tato opatření jsou dočasná a byla navržena jako přiměřená reakce, kterou lze použít v jakékoli jiné srovnatelné situaci, pokud dojde k regionálnímu vzplanutí covid-19.“

Ředitelka ECDC Andrea Ammon uvedla: „Ve světle současné epidemiologické situace by se země EU/EHP měly zaměřit na včasnou detekci jakýchkoli nových variant. Vzhledem k tomu, že se nové varianty mohou objevit kdekoli na světě, základním kamenem takové detekce je efektivní monitorování založené na reprezentativním odběru vzorků, které může být doplněno screeningem vzorků od cestujících přijíždějících do EU/EHP z Číny nebo jiných částí světa. Posílení surveillance a šetření pomocí celogenomového sekvenování v našich členských státech je proto velmi důležité. Musíme zůstat ostražití a situaci bedlivě sledovat, zvláště v době souběžné cirkulace dalších respiračních virů, jako je RSV a chřipka. Naše úsilí o reakci by mělo být koherentní, koordinované, přiměřené a udržitelné.“

V současné situaci jsou opatření zaměřena na lety mezi Čínou a Evropskou unií. Zahrnují nefarmaceutická opatření ke snížení šíření viru, jako je nošení obličejových masek a testování cestujících, stejně jako monitorování odpadních vod jako nástroj včasného varování k detekci nových variant. Doporučení byla navržena po konzultaci se Společným výzkumným střediskem Evropské komise, národními úřady pro letectví a pro veřejné zdraví, leteckými společnostmi a letišti a také výrobci letadel.

Na základě opatření schválených evropskými členskými státy platí pro lety přilétající do EU z Číny s okamžitou platností následující doporučení:

  • předodletové testování pro cestující na přímých a nepřímých letech
  • nošení lékařských obličejových masek nebo respirátorů na palubě letadla pro cestující i posádku
  • posílené čištění a dezinfekce letadel obsluhujících tyto trasy
  • kdykoli je to možné, měl by být před přidělením do služby zvážen stav očkování členů posádky
  • namátkové testování přijíždějících cestujících
  • sekvenace u pozitivních testů, aby se získaly včasné informace o cirkulujících a jakýchkoli nových variantách
  • odpadní vody by měly být monitorovány na letištích s mezinárodními lety a letadly přilétajícími z Číny, aby se sledovala úroveň infekce a odhalily se případné nové varianty.

Opatření jsou definována způsobem, který by neměl způsobit zpoždění letu nebo ohrozit bezpečnost letu. Doporučení budou pravidelně přezkoumávána v souladu s hodnocením rizik epidemiologických situací provedeným ECDC a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a s jakýmkoli přezkumem aktuálně dohodnutých opatření členskými státy na evropské úrovni.

 

Zdroj: EASA/ECDC provide guidelines for aviation as part of European response to COVID-19 developments in China https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/easaecdc-provide-guidelines-aviation-part-european-response-covid-19-developments-china

11.1.2023

Podle ECDC zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ