ECDC, Covid-19

Opatření u osob (včetně zdravotnických pracovníků), které byly v kontaktu s případy onemocnění COVID-19 v EU

ECDC dokument zaměřený na poskytnutí návodu v péči o osoby, včetně zdravotníků, které byly v kontaktu s případy onemocnění COVID-19, ze dne 25.2.2020.


Vzhledem k vývoji epidemiologické situace epidemie novým koronavirem 2019 (COVID-19),se  členské státy EU zabývají nejen léčbou případů, ale také přístupem k lidem, kteří byli v kontaktu s nově detekovanými případy („kontakty“). S tímto dokumentem souvisí doporučení WHO: Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts (World Health Organization (WHO).

Cílovou skupinou jsou odborníci v oblasti veřejného zdraví a poskytovatelé zdravotních služeb ve členských státech EU.

Účelem vyhledávání a sledování kontaktů nemocných COVID-19 je:

 • identifikovat osoby s příznaky onemocnění co nejdříve, aby mohly být izolovány a léčeny
 • zajistit rychlé laboratorní vyšetření k potvrzení či vyloučení diagnózy.

Definice osob v kontaktu

Za kontakt případu onemocnění COVID-19 je považována osoba, která v dané chvíli nemá žádné příznaky onemocnění, ale byla nebo mohla být v kontaktu s případem onemocnění COVID-19. Riziko spojené s nákazou závisí úrovni expozice, který podmiňuje způsob sledování. Stanovit úroveň expozice může být obtížné, nezbytný je  pohovor s případem/nemocnou osobou s potvrzeným onemocnění COVID-19.

 1. Vysoké riziko expozice (blízký/úzký kontakt)
 • osoba, která žije ve společné domácnosti s případem onemocnění COVID-19
 • osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem onemocnění COVID-19 (např. podání ruky)
 • osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 (např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými papírovými kapesníky)
 • osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů a po dobu delší než 15 minut
 • osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve třídě, v zasedací místnosti, v čekárně ve zdravotnickém zařízení)
 • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s COVID-19 bez použití doporučených osobních ochranných prostředků (OOP) nebo při poškozených OOP
 • kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od nemocného s COVID-19, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle

 

2. Nízké riziko expozice (běžný kontakt)

 • pobyt v uzavřeném prostoru s případem onemocnění COVID-19 po dobu kratší než 15 minut nebo ve vzdálenosti větší než 2 m
 • kontakt face-to-face s případem onemocnění COVID-19 po dobu kratší než 15 minut a ve vzdálenosti menší než 2 m
 • cestování s případem onemocnění COVID-19 v jakémkoliv dopravním prostředku

Delší trvání kontaktu zvyšuje riziko přenosu; 15 minutový limit je stanoven z praktických důvodů arbitrážně. Autority veřejného zdravotnictví mohou na základě individuálního odhadu rizik nařídit sledování kontaktu i v případě kratší doby trvání kontaktu s případem onemocnění COVID-19.


 

Zdravotníci

Zdravotníci, kteří pečují o osoby s onemocněním COVID-19 v nemocnicích EU/EEA, by měli být registrováni a monitorováni podle předpisů pro ochranu zdraví při práci ve své zemi. Protože je u zdravotníků vysoké riziko přenosu onemocnění a v souvislosti s již existujícími doporučenímu z jiných íinstitucí; CDC: Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), jsou pro zdravotníky doporučena následující specifická opatření:

u nechráněného kontaktu (vysoce riziková expozice):

 • aktivní sledování zdravotního stavu po dobu 14 dní A
 • dočasné přerušení docházky do práce po dobu 14 dní po poslední expozici

u chráněného kontaktu, který používá všechny ochranné pracovní prostředky:

 • nepřerušovat docházku do práce
 • aktivní sledování svého zdravotního stavu
 • v případě výskytu respiračních příznaků samoizolace

 

Jednotlivé kroky po identifikaci případu

Ihned po potvrzení případu je nutné:

 • identifikovat kontakt a zařadit ho do evidence; rozdělit kontakty podle úrovně expozice (nízké/vysoké riziko)
 • zjistit pohyb/trasování kontaktu a odhad rizika (tj. osobní pohovor s kontaktem a odhad individuálního rizika)
 • nastavit způsob sledování kontaktu, tj. informovat, poradit, vysvětlit postup, pokud je indikováno zahrnout i laboratorní vyšetření
 • kontrolovat výsledky sledování kontaktu příslušnými odborníky – epidemiology

 

Sledování kontaktů

V závislosti na specifické situaci mohou autority veřejného zdraví uplatnit další restrikce (tj. dobrovolné omezení kontaktů sledované osoby nebo vyhnout se hromadným akcím).

Sledování kontaktů je založeno na posledních dostupných informacích:

 • v současnosti je odhadována průměrná inkubační doba na 5-6 dní, s maximem 14 dní. Studie z nedávné doby potvrdila, že je prozíravé zvažovat inkubační dobu v trvání minimálně 14 dní;
 • nemocný s příznaky onemocnění je považován za nejvíce nakažlivého, ale nakažlivý může být už v době před začátkem prvních příznaků onemocnění;
 • předpokládá se, že k přenosu infekce dochází zejména kapénkami; v současnosti je stále nejasné, zda je možný přenos vzduchem nebo stolicí;
 • další opatření jsou doporučována pro zdravotníky, protože je zřejmý častý nozokomiální přenos infekce spojený se zdravotní péčí; v případě 138 onemocnění v nemocnici Zhongnan ve Wu-chanu došlo pravděpodobně k nozokomiálnímu přenosu u 40 zdravotníků (29 % ) a 17 hospitalizovaných pacientů (12,3 %).

Hlavní opatření pro osoby v kontaktu

Pro kontakty s vysokým rizikem expozice platí:

 • aktivní sledování autoritami veřejného zdraví po dobu 14 dnů od poslední expozice nákaze
 • denní sledování zdravotního stavu na příznaky onemocnění COVID-19, včetně sledování teploty, kašle nebo dýchacích obtíží
 • vyhnout se sociálním kontaktům
 • vyhnout se cestování
 • být dosažitelný pro aktivní sledování

Pro kontakty s nízkým rizikem expozice platí:

 • sledování svého zdravotního stavu s ohledem na příznakůyonemocnění COVID-19, včetně teploty, kašle nebo dýchacích obtíží po dobu 14 dnů od poslední expozice
 • že, autority veřejného zdraví mohou požadovat více opatření s ohledem na specifickou situaci

 

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným COVID-19, by bez ohledu na úroveň expozice, měly okamžitě zůstat v domácí izolaci. V případě, že se objeví příznaky onemocnění do 14 dnů od poslední expozice, by měly kontaktovat zdravotnické služby.

Pokud se neobjeví žádné příznaky onemocnění do 14 dnů od poslední expozice, kontaktní osoba již není považována za ohroženou onemocněním COVID-19.

V závislosti na posouzení rizik pro jednotlivé případy a jejich kontakty mohou být opatření upravena.

 

 

Zdroj: Public health management of persons, including health care workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union