ECDC, Covid-19

Topné, ventilační a klimatizační systémy v kontextu s onemocněním COVID-19 (ECDC)

Nedostatečné větrání v uzavřených vnitřních prostorách je spojeno se zvýšeným přenosem respiračních infekcí. Úloha ventilace při prevenci přenosu viru SARS-CoV-2 není zatím dostatečně objasněna. Předpokládá se, že se onemocnění COVID-19 primárně šíří kapénkami, avšak přibývají hlášení o možném šíření prostřednictvím aerosolu. Zkrácený překlad textu ECDC.


Systémy určené k vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC – heating, ventilation and air-conditioning systems) se používají k zajištění komfortních podmínek prostředí (teplota a vlhkost) a čistého vzduchu v budovách a dopravních prostředcích. Nedostatečné větrání v uzavřených vnitřních prostorách je spojeno se zvýšeným přenosem respiračních infekcí. Úloha ventilace při prevenci přenosu viru SARS-CoV-2 není zatím dostatečně objasněna. Předpokládá se, že se onemocnění COVID-19 primárně šíří kapénkami, avšak přibývají hlášení o možném šíření prostřednictvím aerosolu.

Ve studiích bylo prokázáno, že virus SARS-CoV-2 může přetrvávat v uzavřeném prostředí v aerosolu i na různých materiálech, přičemž doba trvání infekčnosti částic viru závisí na teplotě a vlhkosti. Přenos viru prostřednictvím kontaminovaných předmětů nebyl dosud prokázán, ale je považován za možný.

Podle zpráv z šetření v místech nákazy se ukázalo, že k přenosu COVID-19 dochází zejména v přeplněných uzavřených vnitřních prostorách, jako jsou pracoviště (kanceláře, továrny) a během různých akcí – např. v kostelech, restauracích, lyžařských střediscích, na večírcích, v nákupních centrech, v ubytovacích zařízeních, na lekcích tance, na výletních lodích a v dopravních prostředcích. Zdá se, že přenos nákazy může být spojen se specifickými činnostmi, jako je sborový zpěv nebo bohoslužby, kdy může docházet ke zvýšenému vylučování kapének při hlasité řeči a zpěvu.

Zatím dostupné důkazy naznačují, že:

  • K přenosu infekce COVID-19  běžně dochází v uzavřených vnitřních prostorách.
  • V současné době neexistují žádné důkazy o lidské infekci virem SARS-CoV-2 způsobené infekčním aerosolem prostřednictvím ventilačních systémů (HVAC). Riziko nákazy je hodnoceno jako velmi nízké.
  • Dobře udržované systémy HVAC, včetně klimatizačních jednotek, bezpečně filtrují velké kapénky obsahující virus SARS-CoV-2. Je možné, že se aerosol tvořený malými kapénkami obsahujícími virus SARS-CoV-2 může šířit prostřednictvím systémů HVAC uvnitř budovy nebo v dopravním prostředku a také samostatnými klimatizačními jednotkami s recirkulací vzduchu.
  • Proud vzduchu vytvářený klimatizačními jednotkami ve vnitřních prostorách může usnadnit šíření kapének vylučovaných infekčními osobami na delší vzdálenosti.
  • Systémy HVAC mohou mít doplňkovou úlohu při snižování přenosu infekce ve vnitřních prostorách zvýšením rychlosti výměny vzduchu, snížením recirkulace vzduchu a zvýšeným využíváním venkovního vzduchu/větráním.

Doporučení

Pro kontrolu infekce by měla být zdůrazněna opatření, která prokazatelně snižují riziko přenosu viru SARS-CoV-2:

  • Fyzický odstup (distancování)
  • Pečlivá hygiena rukou
  • Respirační etiketa
  • Použití obličejových roušek, je-li to vyžadováno, pro personál a v místech, kde nelze dodržet fyzický odstup.

Správci budov by měli udržovat systémy HVAC podle aktuálních pokynů výrobce, zejména pokud jde o čištění a výměnu filtrů.  Ve spojitosti s COVID-19 není užitečné ani potřebné provádět u jednotlivých systémů HVAC cykly údržby navíc. Systémy úspory energie, například časovačem nebo detektory COřízené větrání, není vhodné využívat.

Přímé proudění vzduchu na jednotlivce nebo skupiny by mělo být odkloněno, aby se zabránilo šíření patogenu od infikovaných osob a nedošlo k přenosu nákazy.

Organizátoři a správci odpovídající za nastavení kritické infrastruktury při akcích, kde dochází ke shromažďování osob, by měli s pomocí svých technických / údržbářských týmů vyhodnotit možnosti, jak se co nejvíce vyhnout recirkulaci vzduchu. Měli by zvážit revizi svých postupů pro použití recirkulace v systémech HVAC na základě informací poskytnutých výrobcem nebo, pokud nejsou informace k dispozici, vyžádat si radu od výrobce.

Vždy by měl být zajištěn minimální počet výměn vzduchu za hodinu v souladu s platnými stavebními předpisy. Zvýšení počtu výměn vzduchu za hodinu sníží riziko přenosu v uzavřených prostorách. Toho lze dosáhnout přirozeným nebo mechanickým větráním.

Použití výše uvedených pokynů by mělo být v souladu s národními a místními předpisy a odpovídat místním podmínkám.

Ke snížení rizika přenosu COVID-19 ve vnitřních prostorách je nutné pro mechanické ventilační systémy definovat technické specifikace a normy na základě vědeckých studií, které jsou věnovány výzkumu onemocnění COVID-19. Technické specifikace musí být definovány pro kategorie místností nebo podle typu umístění, zejména s ohledem na velikost místnosti, a pravděpodobný účel, pro který bude místnost používána. Technické normy by měly v ideálním případě doporučit minimální kritéria, která mají být splněna k zprovoznění budovy.

Technické specifikace týkající se logistického uspořádání uzavřených prostor, včetně umístění mechanických ventilačních systémů, musí být rovněž podloženy vědeckými důkazy a technickými znalostmi, aby se minimalizovalo riziko přenosu infekce. Tyto specifikace musí brát v úvahu očekávaný počet uživatelů, typ uživatelů a činnost uživatelů. Obecně by měla být mechanická ventilace uspořádána tak, aby bylo minimalizováno trvalé proudění vzduchu na osoby pobývající v daném místě.

 

Zdroj: ECDC – 22. června 2020, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf