Laboratoře + NRL

Počet hlášených případů omikronu v Evropě už zhruba čtyřnásobně překonal Jihoafrickou republiku

K 17. prosinci 2021 je ve světě celogenomovou sekvenací potvrzeno a nahlášeno do mezinárodních systémů 7 697 případů varianty omikron. Jde o zhruba 500% nárůst oproti minulému týdnu. V české republice šlo k 17. 12. o celkem 6 potvrzených případů, a to 2 z Libereckého a 4 z Jihomoravského kraje. Celkově pak na našem území stále převažuje varianta delta a její subvarianty.


Aktualizovaný přehled v rámci celé republiky o možných dalších záchytech varianty omikron na úrovni testů PCR, diskriminační PCR i celogenomové sekvenace, poskytuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato podezření i místa testování hlásí příslušné Krajské hygienické stanice k rukám hlavní hygieničky. Varianta omikron se přenáší pravděpodobně s vyšší účinností, ale klinický dopad zatím nelze odhadnout. Vzhledem k velkému počtu mutací a možnosti falešných negativit nelze spoléhat pouze na výsledky diskriminačních PCR tesů.

„Negativní diskriminační PCR nemusí znamenat vyloučení detekce varianty omikron. Všechny případy s podezřením na omikron musejí projít pro vyloučení suspekce kontrolním testem celogenomové sekvenace. Pracoviště, která potvrzují či vyvracejí na základě diskriminační PCR variantu omikron, jsou kromě Národní referenční laboratoře také laboratoře Zdravotních ústavů Ostrava a Ústí nad Labem a Krajské Nemocnice Liberec. Dle výsledků celogenomové či parciální sekvenace mohou potvrdit či vyvrátit podezření na omikron všechna sekvenační centra, a pracoviště využívající parciální sekvenaci,“ upřesnila vedoucí Národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

Ve světě hlásí z celkového počtu celogenomovou sekvenací potvrzených případů omikronu 1 247 nákaz Jihoafrická republika (JAR) a 5 243 pochází z Evropy. Nejvíce z Velké Británie, kde jde o 4 116 potvrzených infekcí omikronem. Varianta vznikla pravděpodobně v JAR, první záchyt sekvenací byl v Hongkongu. V současnosti se omikron už rozšířil minimálně do 57 zemí (WHO).

„Vzhledem ke komunitním nálezům varianty omikron lze předpokládat její skryté šíření a je tedy nutné zachovávat veškerá opatření ke snížení přenosu v komunitě,“ zdůrazňuje RNDr. Helena Jiřinová.

V České republice se nadále šíří především varianta delta a její subvarianty. V období od 9. 12. do 17. 12. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data 31 772 provedených testů diskriminační PCR ze 76 laboratoří. Na variantu delta (včetně subvariant AY.x) připadá přibližně 98 % pozitivních případů.

Za rok 2021 bylo k 17. 12. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 17 125 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků a celkem 984 sekvenací je s datem odběru vzorku mezi 17. listopadem a 17. prosincem.

Dle celogenomové sekvenace převažují subvarianty delty – AY.43, AY.122 a AY.4. Největší podíl patří subvariantě AY.43, a to téměř 27 procent a následuje ji AY.4 se zhruba 26 procenty. (Celkový přehled všech sekvenovaných variant v tomto období ukazuje tabulka 2 podobné zprávy, která je přílohou zprávy tiskové.)

SARS_CoV_2_podrobna_zprava_2021_12_17