Biocidní přípravky

Základní právní předpisy týkající se biocidů

Hodnocení, schvalování, označování a používání biocidních přípravků se řídí řadou předpisů, a to jak Evropské unie, tak i národních. Níže jsou uvedeny hlavní z nich.

Evropské předpisy:

Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) bylo přijato proto, aby došlo ke zlepšení fungování trhu s těmito přípravky v EU a zároveň, aby byla zajištěna ochrana lidí a životního prostředí, zároveň, aby tyto přípravky byly bezpečně používány.

Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR) – bližší informace

Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci a označování látek a směsí (dále jen nařízení CLP)

Nařízení CLP stanoví systém klasifikace, označování a požadavků na balení chemických látek a směsí (včetně biocidních přípravků). Toto nařízení je průběžně novelizováno. Více například Nařízení CLP.

Národní předpisy:

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o biocidech)

Zákon o biocidech upravuje v návaznosti na BPR některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání, povinnost poskytovatele zdravotnických služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami, působnost správních orgánů při výkonu státní správy a sankce za porušení povinností stanovených BPR.