Biocidní přípravky

Typy biocidních přípravků

Přípravky jsou kategorizovány podle jejich deklarovaného biocidního účinku do čtyř hlavních skupin. Každá skupina se dále dělí na několik dalších typů.

Hlavní skupiny biocidních přípravků:

Hlavní skupina č. 1 – Dezinfekční prostředky

V této skupině jsou zahrnuty dezinfekční prostředky určeny pro osobní hygienu, tedy biocidní prostředky, které se používají k dezinfekci lidské kůže nebo pokožky hlavy. Dále sem patří dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat, přípravky používané pro účely veterinární hygieny a biocidní přípravky pro oblast potravin a krmiv. V neposlední řadě jsou do této skupiny zařazeny přípravky pro dezinfekci pitné vody pro lidi a zvířata.

K těmto přípravkům nepatří čisticí přípravky, u kterých se nepředpokládá biocidní účinek, včetně tekutých pracích prostředků, pracích prášků a podobných přípravků.

Hlavní skupina č. 2 – Konzervanty

Není-li uvedeno jinak, zahrnuje tento typ přípravků pouze přípravky k prevenci vývoje mikrobů a řas. Patří sem např. konzervanty pro produkty v průběhu skladování (jedná se o produkty jiné než potraviny, krmiva, kosmetické či léčivé přípravky), konzervanty pro povlaky, pro stavební materiál, chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny atd. Patří sem i konzervační přípravky pro dřevo a to jak preventivní, tak i ošetřující přípravky.

Hlavní skupina č. 3 – Regulace živočišných škůdců

Pomocí přípravků patřících do této skupiny dochází k regulaci myší, potkanů a dalších hlodavců, ptactva, měkkýšů, červů a jiných bezobratlých, ryb a členovců a to způsobem jiným než odpuzováním nebo vábením. Stejně tak do této skupiny přípravků jsou zahrnuty repelenty a atraktanty, které výše zmíněné organismy od sebe odpuzují nebo vábí a to včetně přípravků, které se používají přímo na kůži nebo nepřímo v okolí člověka nebo zvířat.

Hlavní skupina č. 4 – Jiné biocidní přípravky

Do poslední skupiny biocidních přípravků patří protihnilobné přípravky a balzamovací a taxidermické kapaliny.