Pesticidy

Přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou podle článku 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 určeny pro některé z těchto použití:

a) ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana rostlin či rostlinných produktů;
b) ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
c) uchovávání rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy Společenství o konzervantech;
d) ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin;
e) regulace nebo prevence nežádoucího růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin.

Vybrané definice a termíny k POR

Související odkazy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

European Food Safety Authority (EFSA) – položka „Pesticides”

Evropská komise – položka „Pesticides”

 

Kontakt

Oddělení chemické bezpečnosti SZÚ
Národní referenční centrum pro pesticidy