Podpora zdraví

Interaktivní programy

„Hrou proti AIDS“

Primárně preventivní program „Hrou proti AIDS“ je určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty prvních ročníků středních škol. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích, v 5 skupinách, docházejí účastníci po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 10 osob). Stanoviště jsou následující: Cesty přenosu, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS.

 • Více informací naleznete zde
 • Hra je realizována v celé ČR
 • Kontakt: Bc. Jiří Stupka, DiS., jiri.stupka@szu.cz

Prevence kouření hravě

Hlavním cílem programu je prevence kouření hravou a zábavnou formou. Program je vhodný pro žáky 2. a 3. ročníků  1. stupně základních škol, ale je možné ho využít i pro školy, které navštěvují žáci se speciálními potřebami. Interaktivní hra volně vychází z programu „Normální je nekouřit“ (Masarykova univerzita, Brno). Součástí programu je představení s loutkami, na které navazuje hra „Zábavná kostka“, kdy děti plní úkoly a odpovídají na otázky z oblasti prevence kouření. Během programu jsou využívány názorné pomůcky jako např. ústa kuřáka, ukázky dehtu a hlenu, plíce kuřáka. Dále děti předvádějí scénku s loutkami, kdy je lektoři učí způsoby odmítaní nabídky cigaret s využitím technik asertivity. Délka programu je 45 minut.

„Jak se (ne)stát závislákem“

Program má formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, kde jsou řešeny jednotlivé tematické okruhy zaměřené na rizikové chování. Počet stanovišť je volitelný. Práci na stanovišti koordinuje speciálně vyškolený lektor. Hra je zaměřena nejen na získávání informací o možných tělesných, duševních a sociálních následcích působení návykových látek, ale také na rozvíjení osobnosti, seberegulačního chování a sociální zručnosti. Objednatel (škola) si může z celkové nabídky 10 tematických okruhů zvolit podle svých potřeb a zájmu 5 tematických okruhů (stanovišť). Hra trvá cca 2 vyučovací hodiny. Je určena pro mládež ve věku 13 – 17 let. (Tematické okruhy: Tabák, alkohol, nelegální návykové látky, od experimentu k závislosti, virtuální realita, reklama, rozhodování a další…).

 • Hra je momentálně realizována v Jihlavě a Brně
 • Kontakt
  • Brno: Mgr. Petra Nekvapilová, petra.nekvapilova@szu.cz
  • Jihlava: Lenka Vrzalová, lenka.vrzalova@szu.cz

Dej si taky #dikynechci

 „Dej si taky #dikynechci“ je preventivní program  zaměřený na problematiku užívání alkoholu, tabáku a jiných alternativ klasických cigaret (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety a vodní dýmka) a je určena pro žáky 6. a 7. tříd základních škol.  Preventivní program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto legálních návykových látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Interaktivní hra podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků.  Hra má celkem  4 stanoviště,  kde každé  ze čtyř stanovišť ilustruje velmi realistický příběh člena party a věnuje se některé z legálních návykových látek, včetně poměrně nových trendů v oblasti kouření jako jsou např. zahřívaný tabák, elektronické cigarety (vapování) nebo nikotinové sáčky.

Zdravé koule

Hlavním motivem programu je informovanost mužů a žen o potenciálním riziku nádorů varlat a prsu s cílem podnítit u dospívajících pravidelné samovyšetření jako přirozenou součást zdravého životního stylu.

Ovlivňovat postoje a chování mladých lidí není jednoduché, proto využíváme k této intervenci peer  moderátory a celá akce je spojená  se sportovně zábavnou činností.

Prostředkem k sportovní činnosti jsou využívány overbally. Tímto způsobem propojujeme zábavu, pohybové činnosti (význam zdraví prospěšné pohybové aktivity) a onkologickou prevenci, jejímž hlavním cílem je motivovat mladé lidi k pravidelnému samovyšetřování jako běžné péče o své tělo a zdraví.

Program je realizován vždy pro jednu třídu, cca 25 – 30 osob ve věku 16 – 21 let.

Žáci se rozdělí na tři stejně velké skupiny a pracují současně na třech stanovištích.

 1. stanoviště – doba trvání 20 minut – základní informace o nádorech varlat, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)
 1. stanoviště – doba trvání 20  minut – základní informace o nádorech prsu, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)
 1. stanoviště – doba trvání 20 minut – cvičení s overbally . Tato aktivita navozuje zábavnou atmosféru a současně uvolňuje tým, který na předchozím stanovišti absolvoval edukační program. Spojení netradiční zábavy s edukací napomáhá k lepší fixaci získaných vědomostí a dovedností. Předpokládáme, že o zážitcích z programu si budou studenti/žáci vyprávět se svými vrstevníky, což podpoří šíření informací o programu a spolu s ním i podvědomí o možném riziku nádorů varlat a prsou.

Každé stanoviště moderuje odborný pracovník nebo vyškolený peer moderátor.

Celková délka programu:  60 minut.

Určeno pro 25 – 30 osob – jeden třídní kolektiv.

Prostor: tělocvična pro cvičení s overbally a přilehlé prostory – například šatny, kde bude probíhat edukace o samovyšetření varlat a prsou.

Hra je momentálně realizována po dohodě. Program je plně hrazený objednavatelem.
Kontakt: Bc. Jiří Stupka, DiS., jiri.stupka@szu.cz
Když slůně nestůně informace budou doplněny
Realizace preventevních programů probíhá po předchozí domluvě a v závislosti na momentální vytíženosti pracovníků Centra podpory veřejného zdraví. Programy jsou financovány většinou z projektů, ale mohou být účtovány dle platného ceníku SZÚ. Do poptávky vždy prosím pište adresu školy, kontaktní e-mail, telefon, cílovou skupinu (třída/věk), potencionální počet dětí žáků apod.