Chemické

Česká technická norma a profesionální expozice kůží

Jedna z perspektivních, ale dosud málo propracovaných metod je způsob zjišťování expozice chemickým látkám kůží. Tento postup se nově objevil i v české technické normě (ČSN).

Expozice chemickým látkám stanovovaná vstřebáváním kůží

V předchozím textu jsme podali souborný přehled metod, které se vztahují na analýzy ovzduší. Protože stanovování expozice kůží zatím není do běžné praxe zavedeno, informujeme o normě, která se touto problematikou zabývá:

ČSN P CEN/TS 15279 (83 3618) Expozice pracoviště. Měření expozice kůže. Principy a metody

Tato předběžná česká technická norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15279:2006, která zavádí principy a popisuje metody měření dermální expozice v pracovním prostředí. Dává návod k běžně užívaným postupům měření dermální expozice, uvádí jejich výhody a omezení i způsob, jak mohou být hodnoceny ve specifických podmínkách určité škodlivé látky. Tato specifikace má umožnit uživateli metod pro hodnocení dermální expozice osvojit si konzistentní přístup k validaci metody a poskytuje rámec pro hodnocení prováděné metody. Specifikace popisuje požadavky potřebné k hodnocení odběrové metody. Tím také ukazuje na metody, které jsou ve shodě s uvedenými požadavky. V hodnocení metody jsou zahrnuté následující požadavky: ‑ účinnost odběru; ‑ výtěžnost (účinnost znovuzískání); ‑ stabilita vzorku; ‑ maximální kapacita; ‑ systematické chyba (bias), přesnost, celková nejistota; ‑ základní informace; ‑ související informace. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma výslovně upozorňuje na to, že ne všechny požadavky jsou použitelné pro všechny metody. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 ‑ Předmět technické specifikace, kapitolu 2 ‑ Termíny a definice, kapitolu 3 ‑ Principy a metody, kapitolu 4 ‑ Zajištění kvality postupu stanovení a kapitolu 5 ‑ Zpráva o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E a Bibliografii. Jde o informativní a podrobně popsané různé metody, konkrétně: Příloha A: Metody záchytu, Příloha B: Metody mytí rukou, Příloha C: Metody otírání, Příloha D: Metody odtrhávání pásky a Příloha E: Metody in situ. Za pozornost stojí široká bibliografie, (37 odkazů) a upozornění na dalších 22 publikací souvisících.

ČSN P CEN/TS 15279 (třídicí znak 83 3618) byla vydána v prosinci 2006.

 Podnět

Bylo by jistě účelné, aby v normě popisované metody byly ověřeny v praxi. Norma patří do databáze CPL-SZÚ.

Zpracoval: MUDr. Alexandr Fuchs, CSc.  (březen 2008)