Elektromagnetické pole

Kategorizace prací

Neionizující záření je fyzikálním faktorem, pro který jsou stanoveny kategorie prací. Pro neionizující záření neexistuje kategorie 2. Překročení nejvyšších přípustných hodnot není přípustné. Dodržení zajišťuje, že expozice nemá žádné zdravotní účinky ani v těsné blízkosti limitu. Nejobvyklejší je tedy zařazení do kategorie 1. Do kategorie 3 se expozice neionizujícímu záření zařazuje jen výjimečně. Důvodem je nutnost současného splnění tří kritérií:

– zařazená osoba musí být při výkonu práce exponována.

– expozice musí být nadlimitní.

– pro daný typ neionizujícího záření musí existovat osobní ochranné pracovní prostředky.

Tato kritéria jsou splněna např. u expozici ultrafialovému záření, kdy musí exponovaná osoba použít osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu očí a kůže.

Expozičně významným případem, u kterého však nelze využít kategorie 3 je expozice nízkofrekvenčnímu magnetickému poli, pro něž neexistují osobní ochranné pracovní prostředky zeslabující magnetické pole k podlimitním hodnotám expozice