Elektromagnetické pole

Lasery

Díky svým speciálním vlastnostem – vysoká hustota zářivého toku a malá rozbíhavost svazku – mohou lasery snadno působit překročení nejvyšších přípustných hodnot, a to i ve velkých vzdálenostech od zdroje.

Pro zjednodušení členění jsou lasery rozdělené do tříd.

třída 1 – lasery mají tak malý výkon, že není zapotřebí pro jejich použití žádných zvláštních opatření;

třída 2 – lasery emitují jen viditelné záření o nízkém výkonu, k poškození oka jejich zářením by mohlo dojít jen při déletrvajícím chtěném pohledu do svazku;

třída 3A – lasery mohou způsobit poškození sítnice při nahodilém zásahu oka svazkem záření, které prochází do oka přes optický přístroj, jako je například dalekohled;

třída 3B – lasery emitují záření, které může vyvolat poškození oka při nahodilém zásahu přímým nebo zrcadlově odraženým paprskem;

třída 4 – záření laseru může vyvolat poškození oka nebo kůže i difúzně odraženým svazkem paprsků.

Poznámka: Pokud je laser třídy 4 zcela zakrytován tak, že potenciálně nebezpečné záření není během jejich používání přístupné, je zařazen do třídy 1.

Konkrétně musí splnit nejvyšší přípustné hodnoty dle příslušných tabulek v nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Obecně záleží na hustotě zářivého toku, vlnové délce a době expozice.

Za zmínku rovněž stojí, že oko je částečně chráněno mrkacím reflexem. Pokud není nejvyšší přípustná překročena do 0,25 s, oko včas zareaguje mrknutím. Toto samozřejmě neplatí pro infračervené (neviditelné) lasery.

Lasery mohou způsobit oslnění i při dodržení expozičních limitů. Tento jev není zdraví škodlivý, ale samozřejmě může mít jiné nebezpečné důsledky.

Bohužel lze běžně zakoupit lasery, které mohou způsobit překročení expozičních limitů a poranění oka. Více informací zde: https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-5-2000.pdf , https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/Informace-c.-18-2013.pdf