Elektromagnetické pole

Solária

Expoziční limity stanovené pro UV záření v nařízení vlády č. 291/2015 Sb. nepřipouští jakékoli opálení kůže. Expozice UV záření v infrasaunách tedy nutné překračuje tyto limity, protože nařízení se nevztahuje na spotřebitele, kteří jsou vědomě a dobrovolně exponováni neionizujícímu záření překračujícímu nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7∙1015 Hz při používání speciálních přístrojů k péči o tělo.