Elektromagnetické pole

Vedení vysokého napětí

Vedení vysokého napětí generují elektrické a magnetické pole o frekvenci 50 Hz. V každém konkrétním druhu vedení je maximální velikost proudu, která jím může protékat, omezena a jednoduchým způsobem lze ukázat, že nejvyšší přípustné hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, mohou být překročeny maximálně do vzdálenosti jednotek metrů od vodičů. V dostupných místech, i na povrchu země přímo pod vedením, je nejvyšší přípustná hodnota dodržena, expozice elektromagnetickému poli nemá na člověku žádné zdravotní účinky, a to ani při časově neomezené expozici. https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/06/INFORMACE-NRL-c.-12-2002.pdf

 

Dřívější hypotézy o možné korelaci mezi expozicí elektromagnetickému poli v okolí vedení vysokého napětí a zvýšeným výskytem leukémie byly vyvráceny. Zvýšený výskyt byl pozorován v tak velkých vzdálenostech od vedení, že nemohl být způsoben expozicí jejich elektromagnetickému poli. (odkaz)