Fyzikální

Tepelně-vlhkostní mikroklima

Mikroklimatické parametry (teplota, relativní vlhkost vzduchu a jeho proudění) spolu s teplotou okolních ploch ovlivňují stav tepelné pohody člověka. Pro její hodnocení používáme tzv. výslednou nebo operativní teplotu. Ne vždy je tepelná pohoda dosažitelná. V takových případech řešíme krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce při tepelné nebo chladové zátěži. Navrhujeme technická a organizační preventivní opatření (např. pitný režim). K zajištění tepelné pohody ověřujeme měřením a hodnotíme podle platné legislativy technická zařízení k vytápění, větrání a úpravě kvality vnitřního ovzduší na pracovišti.

 


Nadměrná tepelná zátěž při práci – Doporučené postupy dle European Agency for Safety and Health at Work, text v pdf

PhDr. Oľga Jarabicová, Ph.D., Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Zvyšování průměrné venkovní teploty (očekávané i v souvislosti se změnou klimatu) může mít významný dopad na pracoviště. Extrémní horka mohou způsobit závažné zdravotní problémy, jako je vyčerpání z horka, úpal a další obtíže související s tepelným stresem. Vyšší teploty po delší dobu mohou také zvýšit riziko zranění v důsledku únavy, nedostatečné koncentrace, špatného rozhodování a dalších faktorů. Dochází ke snížení pracovní produktivity. Rostoucí teploty mohou způsobit zvýšenou úroveň stresu u pracovníků, včetně těch zapojených do pohotovostních služeb a pracovníků pracujících ve venkovním prostředí (kteří musí pracovat s pozměněným časovým rozvrhem, aby se vyhnuli přes den vysokým teplotám). Některé materiály a zařízení mohou být také ovlivněny vyššími teplotami. Při práci v horkém prostředí může také docházet k vyšší expozici chemikáliím, a to například při práci s rozpouštědly a jinými těkavými látkami. Vyšší teploty mohou zvýšit úroveň znečištění ovzduší, a tím dochází k expozici pracovníků škodlivinám, jako je přízemní ozón a jemné částice (např. smog), a je tak podpořeno i hromadění nečistot ve vzduchu v důsledku stagnace vzduchu.

 


Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí pracovišť

Ing. Zuzana Mathauserová

Mikroklimatické podmínky označované též jako tepelně vlhkostní podmínky jsou určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. Jsou navzájem závislé; změna jedné z nich má za následek i změnu dalších dvou. Tyto fyzikální veličiny vymezují subjektivního pocit pohody či nepohody, v extrémních případech je lze posuzovat jako škodliviny s negativním vlivem na zdraví člověka. Rozhodující pro tepelný stav člověka je jeho tepelná bilance, tj. vztah mezi množstvím tepla jím produkovaného a množstvím tepla odváděného z organismu do okolního prostředí.