Témata zdraví a bezpečnosti

Výběrová řízení na Referenční laboratoře Evropské Unie (EURL) v oblasti veřejného zdraví – Prodloužena lhůta pro podání žádostí do 5.1.2024!

Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání přihlášek do výběrových řízení týkajících se Referenčních laboratoří Evropské Unie (EURL) v oblasti veřejného zdraví, a to v šesti samostatných oblastech:

 • EURL pro antimikrobiální rezistenci (AMR) u bakterií
 • EURL pro virové patogeny přenášené vektory
 • EURL pro nově se objevující virové patogeny přenášené hlodavci a zoonotické virové patogeny
 • EURL pro vysoce rizikové, nově se objevující a zoonotické bakteriální patogeny
 • EURL pro legionellu
 • EURL pro záškrt a černý kašel

Důležité upozornění:

Evropská komise se rozhodla prodloužit lhůtu pro podání žádostí

do pátku 5. ledna 2024 do 17:00 CET

Žadatelé, kteří již své žádosti podali, budou moci své žádosti upravovat a aktualizovat až do prodloužené lhůty, pokud si to budou přát. Pro úpravu svého předloženého příspěvku by žadatelé měli použít stejný odkaz, který použili pro úpravu návrhu žádosti. Pokud by s tím měli jakékoli problémy, ať zašlou e-mail s vysvětlením problému na adresu EURL-PH@ecdc.europa.eu . Návrhy žádostí, které ještě nebyly předloženy v systému EUSurvey, zůstávají žadatelům k dispozici k úpravám a předložení.

Veškeré informace týkající se výzev naleznete na specializované internetové stránce na tomto odkazu: https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/surveillance-and-early-warning/eu-reference-laboratories-public-health-calls-application_en 

Letter of Endorsement, jako jednu ze součástí dokumentace, pro uchazeče z České republiky potvrdí Státní zdravotní ústav s podpisem jeho statutárního zástupce.

Pokud se nějaká laboratoř bude hlásit nově v rámci prodlouženého termínu, kontaktujte prosím do 20.12.2023 ECDC_NIPH@szu.cz a cem@szu.cz

Příslušné dokumenty k vyplnění a podrobné informace týkající se výběrových řízení pro jednotlivé oblasti jsou na stránkách Evropské komise:

https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/surveillance-and-early-warning/eu-reference-laboratories-public-health-calls-application_en

Do výběrového řízení na EURL se mohou hlásit pouze laboratoře, které jsou zapojeny do systému veřejného zdraví, například Národní referenční laboratoře ve zmíněných odborných oblastech. Je potřeba splnit všechna kritéria výběrového řízení a formální požadavky. Přihlásit se mohou jednotlivá pracoviště buď samostatně, nebo jako součást až pětičlenného mezinárodního konsorcia. Zájemci o účast v konsorciu si mohou potencionální členy konsorcia vyhledat sami, nebo využít nabídku Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), že vyhledání partnerů do konsorcia zprostředkuje, a odeslat tento požadavek na adresu EURL-PH@ecdc.europa.eu s uvedením v „předmětu“ e-mailu EURL-PH-2023-06.

Součástí přihlášky do výběrového řízení je mj. potvrzení o vhodnosti a splnění základních kritérií, tzv. „Endorsement“, které vydá kompetentní instituce na národní úrovni. V České republice bude toto potvrzení vydávat Státní zdravotní ústav, který je v roli příslušného koordinujícího subjektu za Českou republiku (tzv. Coordinating Competent Body) ve vztahu k ECDC.

Žádáme pracoviště, která se budou hlásit do výběrového řízení, aby o svém zájmu přihlásit se informovali do 20. prosince 2023 Státní zdravotní ústav s uvedením, zda se účastní samostatně, nebo jako součást konsorcia a do 20. prosince 2023 poslali žádost o „Endorsement“ na ECDC_NIPH@szu.czzdravust@szu.cz

Vlastní přihlášku do výběrového řízení se všemi potřebnými dokumenty odešlou zájemci nejpozději do 5.1.2024 do 17:00 hodin přesně podle instrukcí požadovaných pro toto výběrové řízení uvedených na odkazu:

https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/surveillance-and-early-warning/eu-reference-laboratories-public-health-calls-application_en

 

 

Legislativními podklady pro zřízení EURL jsou:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2371 ze dne 23. listopadu 2022 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU,
  • Článek 15 – Referenční laboratoře EU
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2370 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
  • Článek 5 – Provoz specializovaných sítí dozoru a činnost v sítích
  • Článek 11 – Podpora mezinárodní připravenosti a reakce v terénu

 

Co bude zajišťovat EURL?

EURL budou poskytovat podporu národním referenčním laboratořím za účelem podpory osvědčených postupů a sladění ze strany členských států na dobrovolném základě v oblasti diagnostiky, testovacích metod, používání některých testů pro jednotný dozor, oznamování a hlášení nákaz ze strany členských států.

EURL budou odpovídat za koordinaci sítě národních referenčních laboratoří, zejména v těchto oblastech: referenční diagnostika, včetně zkušebních protokolů; zdroje referenčních materiálů; externí hodnocení kvality; vědecké poradenství a technická pomoc; spolupráce a výzkum; monitorování, varovná hlášení a podpora při reakci na epidemie a ohniska nákaz, včetně nových přenosných nemocí a patogenních bakterií a virů; školení a odborná příprava, koordinace a komunikace.

Tuto síť EURL provozuje a koordinuje ECDC ve spolupráci s referenčními laboratořemi WHO. Řídicí struktura této sítě zahrnuje spolupráci a koordinaci se stávajícími národními a regionálními referenčními laboratořemi a odbornými sítěmi.

Určení EURL na základě veřejného výběrového řízení, jsou časově omezená na minimální dobu čtyř let a budou pravidelně přezkoumávána.

 

EURL musí splňovat následující obecné požadavky:

 1. a) musí být nestranné a nesmí se nacházet v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, která by mohla přímo nebo nepřímo ovlivnit nestrannost jejich profesního jednání při plnění jejich povinností jakožto referenčních laboratoří EU;
 2. b) musí mít adekvátně kvalifikované pracovníky, kteří mají odpovídající odbornou přípravu v oblasti své působnosti, nebo k ní mají smluvní přístup;
 3. c) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít přístup;
 4. d) zajišťují, aby jejich pracovníci a všichni smluvní pracovníci měli dobrou znalost mezinárodních norem a postupů a aby byl při jejich práci zohledňován nejnovější vývoj ve výzkumu na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni;
 5. e) musí mít potřebné vybavení pro provádění úkolů v mimořádných situacích nebo k němu mít přístup;
 6. f) je-li to relevantní, musí být vybaveny tak, aby splňovaly příslušné normy biologické bezpečnosti. Kromě požadavků stanovených v prvním pododstavci tohoto odstavce musí být referenční laboratoře EU rovněž akreditovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

Státní zdravotní ústav, příslušný koordinující subjekt pro spolupráci s ECDC

Aktualizováno 4.12.2023