Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání

Rizika GMO

Geneticky modifikované organismy, geneticky modifikované potraviny a hodnocení zdravotního rizika

 

Charakterizace odborné problematiky

V ČR je nakládání s geneticky modifikovanými organismy (dále GMO) upraveno zákonem č. 78/2004 Sb. v platném znění.

Vzhledem k tomu, že oblast genetických modifikací se rozvíjí velmi rychlým tempem a dosud nejsou známy všechny potenciální dlouhodobé účinky GMO, vychází zákon z principu předběžné opatrnosti a obsahuje ustanovení umožňující v případě potřeby rozhodnutím správního úřadu pozastavit nebo ukončit nakládání s GMO.

Vzhledem k tomu vyplývá pro Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ ČR) ze zákona č. 78/2004 Sb. v platném znění celá řada úkolů. Úkoly pro MZ ČR jsou uvedeny v § 29 zákona č. 78/2004 Sb. Cílem zákona je stanovit povinnosti fyzických a právnických osob tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti. V případě MZ ČR jde zejména o posuzování oznámení o uzavřeném nakládání s GMO, žádostí o uvádění GMO do životního prostředí a uvádění GMO do oběhu podle § 5 zákona č. 78/2004 Sb. MZ ČR navrhuje MŽP ČR postupy hodnocení zdravotních rizik pro člověka spojených s nakládáním s GMO a GM produkty.

MZ ČR pověřilo Státní zdravotní ústav (dále SZÚ) zabezpečováním úkolů pro MZ ČR v oblasti GMO. Byla ustanovena interní pracovní skupina pro GMO (PS GMO) tvořená experty SZÚ pro posuzování zdravotních rizik GMO a GM produktů.

SZÚ – Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP) v Brně bylo ustaveno jako gestorské pracoviště pro přípravu souhrnného stanoviska při posuzování oznámení o uzavřeném nakládání s GMO a žádostí o uvádění GMO do životního prostředí ve spolupráci s vybranými pracovníky dalších Center SZÚ v Praze: Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB), Centra zdraví a životního prostředí (CZŽP) a Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM).

Ke komunikaci mezi pracovníky PS GMO slouží týmový web https://dataweb.chpr.szu.cz/gmo

Hlavním výstupem činnosti PS GMO pro potřeby MZ ČR je:

  • vypracování posudků nových žádostí GMO podle zákona č. 78/2004 Sb. v platném znění;
  • vypracování posudků oznámení o uzavřeních nakládání s GMO zařazenými do druhé kategorie rizika podle zákona č. 78/2004 Sb. v platném znění;
  • další ad hoc činnosti spojené s PS GMO pro MZ ČR.

Výstupem další činnosti CZVP v oblasti  GMO je:

  • odborná spolupráce a členství v České komisi pro nakládání s GMO a GM produkty při Ministerstvu životního prostředí (MŽP ČR) a ve Vědeckém výboru pro GM potraviny a krmiva při Ministerstvu zemědělství (MZe ČR);
  • odborná spolupráce s evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a zapojení se do činnosti EFSA vědecké sítě pro hodnocení rizika GMO („EFSA Scientific Network for Risk Assessment of GMOs“) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/gmonetworkstor.pdf

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované organismy (NRL GMO)

Rezortní NRL GMO byla ustanovena a slouží pro potřeby MZ ČR a orgánů ochrany veřejného zdraví a je uvedena v seznamu NRL ve Věstníku MZ ČR částka 7/2020.

Hlavními výstupy činnosti NRL GMO jsou:

  • realizace studie „HYGIMON“ zaměřené na detekci a identifikaci GMO v potravinách v rámci Monitoringu dietární expozice člověka, Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí;
  • členství, spolupráce a účast na zasedáních v rámci sítě evropských laboratoří pro detekci GMO („European Network of GMO Laboratories“) (ENGL);
  • zavádění validovaných a akreditovaných PCR metod pro vybrané GMO;
  • uchování referenčních vzorků GMO k diagnostickým účelům pro potřeby MZ ČR a MŽP ČR;
  • protokolární likvidace referenčních materiálů GMO k diagnostickým účel

doc. V.Ostrý, CZVP SZÚ, 24.2.2023