Odpady

Odpad je podle zákona o č. 541/2020 Sb., o odpadech, každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu. Druh odpadu je vymezen pomocí Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č.8/2021 Sb. Rozlišují se dvě základní kategorie odpadů, a to odpady nebezpečné a odpady ostatní. Právě nebezpečným odpadům je třeba věnovat zvláštní pozornost z pohledu ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí. Nebezpečným odpadem je odpad, který je definován Katalogem odpadů jako nebezpečný, a nebo vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů. Podle nebezpečných vlastností rozlišujeme odpady výbušné, oxidující, hořlavé, dráždivé, toxické pro specifické cílové orgány, akutně toxické, karcinogenní, žíravé, infekční, toxické pro reprodukci, mutagenní, uvolňující akutně toxické plyny, senzibilizující, ekotoxické nebo schopné vykazovat při nakládání s nimi některou z výše vyjmenovaných nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměly. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu může provádět ze zákona o odpadech pouze osoba pověřená ministerstvem.