Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Hodnocení zdravotních rizik

Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví.

Odhady zdravotních rizik na kterých se podílí expozice populace konkrétním znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší byl zpracován pro jednotlivé látky (NO2, PM10, As, Cd, Ni, benzen a BaP). Dlouhodobě nejzávažnějším problémem zůstávají  suspendované částice (PM10 a PM2,5) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/BaP).

 

Další odkazy

Aktuální "Odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší " zpracovaný pro ČR:

Aktuální "Odhad zdravotních rizik z venkovního ovzduší“ zpracovaný pro Prahu: