Mateřské a základní školy

Kvalita prostředí v mateřských školkách, studie 2015 – 2016

Informace ke studii Kvalita ovzduší v mateřských školkách, která byla realizována v období 2015 až 2016 jako součást systému MZSO.


 

Kvalita vnitřního ovzduší v základních školách

Závěrečná zpráva z  dlouhodobého projektu monitorování vnitřního ovzduší ve školách. Začátkem roku 2008 bylo uskutečněno měření k doplnění a rozšíření této studie. Jeho cílem bylo ověřit reprezentativnost výsledků a doplnit informace o prostorové variabilitě vybraných parametrů (aerosolové částice frakce PM 10 , PM 2,5 , teplota, vlhkost a intenzita větrání).


 

Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol – 2012

Prezentace a podklady z mimořádného konzultačního dne Centra hygieny životního prostředí a Centra hygieny práce a pracovního lékařství, který se konal dne 11. 1. 2012  na téma “ Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol“ na SZÚ. Další související materiály:

Metodický návod  pro screeningové odběry vzorků prostředí pro stanovení početní koncentrace vláken azbestu (pravděpodobně finální verze)
Možný postup při průzkumu lokality a přehled stavebních materiálů obsahujících azbest
Vzory aplikace azbestu – obrazová dokumentace

Prezentace ze semináře:
Ing. Buchta, ZÚ H. Králové – Návrh metodického pokynu
MUDr. Dlouhá (SZÚ Praha) – Azbest a zdraví
Mgr. Lebenhart, MUDr. Rážová, Ph.D. (HS H.l.m.Praha) – ZŠ Šutka
RNDr. Habalová (ZÚ Ostrava) – Azbest v ovzduší
Ing. Guschlová, Ph.D. (Foster Bohemia) – Stavební materiály s azbestem (pozn. prezentaci k publikování neverifikovala)