Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Monitoring ovzduší

Organizační záležitosti

Postup výpočtu indexu kvality ovzduší IKO (pro roční střední hodnoty)

Index kvality ovzduší slouží k hodnocení stavu ovzduší na základě výsledků měření hmotnostních koncentrací látek v ovzduší. Hodnocení zohledňuje možný vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Index kvality ovzduší používá, jak přímé numerické vyjádření tak slovní popis (key words). Lze říci, že se jedná jeden z možných postupů jak kvantifikovat míru zátěže všemi škodlivinami. Je koncipován jako otevřený systém lineárních nespojitých závislostí, jehož hodnotící škála je nezávislá na počtu a druhu zahrnutých látek, je možno ho  využít  k hodnocení delších časových řad. Naměřené a odvozené hodnoty (IZ a IO) jsou převáděny do bezrozměrného čísla charakterizujícího stav ovzduší, na základě velikosti spočtené výsledné hodnoty IKO lze stav ovzduší vyjádřit šesti úrovněmi, které jsou charakterizovány pomocí popisných kategorií.

Harmonogramy a datové věty:

  • Harmonogram odběru vzorků pro stanovení PAU na rok 2024, který byl sjednocen s harmonogramem ČHMÚ (odběr každý třetí den a pouze na filtry)
  • Harmonogram odběru vzorků pro stanovení  kovů na rok 2024

Odborné zprávy o monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší a organizační záležitosti a informace pro spolupracující Zdravotní ústavy se sídlem v Ostravě a se sídlem v Ústí nad Labem realizující projekt IOŽP CS-MON.

Odborná zpráva za rok 2022