Venkovní ovzduší

Imisní situace v ČR – souhrnné zpracování roku 2023

Zpracované výstupy měřených hodnot základních sledovaných látek, těžkých kovů (As, Cd, Cr, Mn, Ni a Pb), benzenu – jako zástupce těkavých organických látek (VOC) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ze stanic provozovaných hygienickou službou doplněné o data z vybraných stanic ve městech ze sítě provozované ČHMÚ. Zpracování za rok 2023 je nadále významně ovlivněno výpadkem dat kovů ze sítě ČHMÚ – pro výpadek měření nebylo možno hodnotit data z 19 stanic.

Zpracování je provedeno ve dvou verzích – úroveň oblastí je doplněna o zpracování pro jednotlivé konkrétní stanice. Pro každou z měřených škodlivin (SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, TSP, PM10, PM2,5) je vždy uveden aritmetický a geometrický měsíční průměr a počet dní v šesti koncentračních třídách (distribuce hodnot), u látek se stanoveným 24 hodinovým imisním limitem (PM10, SO2) i počet překročení imisního limitu v daném měsíci. Pro jednotlivé skupiny sledovaných látek jsou zde uvdeny i odhady středních ročních hodnot za ČR a roční hodnoty jednotlivých škodlivin měřené na pozaďových stanicích. Samostatnou kapitolu pak představuje zpracování zátěže prostředí přízemním ozónem – zpracované do výstupu zdravotních rizik SOMO35 WHO.


Zprávy podle oblastí a stanic:


Data lze ale zpracovat více způsoby – nejenom shrnutím situace ve znečištění ovzduší v ČR. Lze vyhodnotit roční střední hodnoty v různých typech městského osídlení (základní stratifikace vychází z podílu zastoupení hlavních typů zdrojů – lokální, liniové a průmyslové). Zároveň je možno odhadnout “obvyklou/normální” zátěž populace v sídlech těmto látkám, která by měla odpovídat střední hodnotě v obydlených „neextrémních“ lokalitách. Pro srovnání jsou zde zahrnuty i hodnoty naměřené na republikových pozaďových a venkovských stanicích. Součástí je odhad nárůstu předčasných úmrtí v závislosti na expozici suspendovanými částicemi PM10 vypočítaný pro 75 % zastoupení frakce PM2,5 a odhad ILCR (Individual live time cancer risk) pro expozici benzenu, BaP, As, Cd a Ni. Hodnoty zdravotních rizik byly přepočteny v dikci doporučení WHO (2021).