Tiskové zprávy

Zahájení projektu JACARDI na SZÚ

14. prosince 2023 | Autor: Tisková zpráva

21 evropských zemí se spojilo k evropské společné akci s názvem JACARDI za účelem snížení zátěže v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a diabetů

Nový čtyřletý projekt, který bude v rámci EU fungovat pod názvem „Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes – JACARDI“, neboli „Společná akce pro kardiovaskulární onemocnění a diabetes“, byl dne 27. listopadu 2023 zahájen v Římě. Tato iniciativa, v níž dochází k zapojení jednotlivých ministerstev, orgánů veřejného zdraví, nevládních organizací a univerzit, cílí na zajištění pomoci pro členské státy EU, aby mohlo následně dojít ke snižování zátěže v oblasti jak kardiovaskulárních onemocnění, tak v oblasti diabetů a s nimi spojenými rizikovými faktory. Vše bude probíhat jak na individuální, tak společenské úrovni.

Společné čelení významné výzvě v oblasti veřejného zdraví

Kardiovaskulární onemocnění zůstávají hlavní příčinou úmrtí na území jednotlivých států EU a postihují v současnosti okolo 63 milionů lidí. Samotná prevalence onemocnění diabetem také velmi dramaticky vzrostla, kdy v posledních deseti letech došlo u dospělých osob žijících s tímto onemocněním téměř ke zdvojnásobení počtu a dosáhlo čísla 32,3 milionů v roce 2019. Jen na území České republiky je v současné době mezi těmito chronicky nemocnými pacienty čtvrtina lidí, kteří žijí s cukrovkou.

Obě tato chronická onemocnění představují významnou hrozbu pro zdraví a pohodu jednotlivých pacientů a zároveň jejich vlivem dochází k ovlivnění zdravotního systému a brzdí sociální a ekonomický rozvoj.

Koordinovaná evropská reakce bezprecedentního rozsahu

JACARDI vzniká jako jednotná evropská odpověď na rostoucí výzvu kardiovaskulárních chorob a diabetu. Projekt se zaměří na implementaci již osvědčených a účinných postupů vhodných pro léčbu těchto chorob prostřednictvím realizace dohromady 143 navrhovaných pilotních projektů, probíhajících na území celkem 21 států. JACARDI je koordinován Nejvyšším ústavem zdraví Italské republiky (Istituto Superiore di Sanità – ISS) a od Evropské komise obdržel finanční podporu ve výši 53 milionů eur. Tato iniciativa sdružuje dohromady 21 evropských zemí včetně Ukrajiny, zahrnuje 76 partnerských institucí a více než 300 odborníků v oblasti veřejného zdraví.

Nastavit cíle tak, aby dopady byly dlouhodobé

JACARDI bude testovat a nabízet možná řešení pro situace, které nastanou během celé cesty pacienta zdravotním systémem. Ty budou zahrnovat prevenci, včasnou detekci onemocnění, léčbu, samotnou zdravotní péči i pečování o sebe sama za účelem dosažení následujících cílů:

  1. Zlepšení zdravotní gramotnosti a zvýšení povědomí o kardiovaskulárních onemocnění a diabetu v celé populaci.
  2. Implementace účinných opatření v rámci primární prevence, screening a vylepšené způsoby zdravotní péče u kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky u vysoce rizikových skupin.
  3. Posílit podporu pacientů, kteří zvládnou pečovat o sebe sama a usnadnit jejich zapojení na trhu práce.
  4. Zlepšit dostupnost, kvalitu a přístup k jednotlivým datům během cesty pacienta.
  5. Podporovat rovnost v přístupu ke zdravotnickým službám a informacím a zároveň zajistit, aby každý možný pacient měl rovné příležitosti na bez ohledu na jazykové znalosti, schopnosti, věk nebo životní situaci.

Závazek pro zdravější budoucnost

JACARDI představuje významný krok vpřed v boji proti kardiovaskulárním onemocněním a diabetu v Evropě. JACARDI upřednostňuje zaměření na komplexní zdravotní problémy a sociální a komerční determinanty zdraví, kulturní rozmanitost a vztahovou rovnost. Projekt určí klíčové sociální dimenze nerovností v kardiovaskulárních chorobách a diabetu a bude vyvinuta společná metodika pro provádění a hodnocení pilotních projektů. JACARDI klade důraz na místní a nadnárodní spolupráci, sdílení a aplikaci znalostí a podporuje udržitelné postupy pro dosažitelné výsledky, včetně propojení vědy a politiky.

Kromě toho prosazuje genderovou rovnost ve vedení veřejného zdraví, obhajuje kolaborativní a inkluzivní model správy, který posiluje mladé generace a podporuje zdravější, odolnější a spravedlivější komunity pro miliony Evropanů.

Závazek pro zdravější budoucnost pro Českou republiku a SZÚ

Cílem projektu je rozvoj programů a stanovení strategií účinných nástrojů, které povedou ke zvyšování dostupnosti zdravotní péče a tím i k případnému zrovnoprávnění postavení osob s diagnózou kardiovaskulárních chorob a diabetes. Programy by měly mít i následný transformační dopad na celkové snížení zátěže těchto nemocí na úrovni osobního charakteru, tak i společenského. Toho by mělo být dosaženo za pomocí pilotních projektů, které zlepšují znalosti a chování komunity a zároveň s tím posilují schopnost zdravotnických služeb reagovat na zdravotní gramotnost v populaci.

Za Českou republiku se v rámci JACARDI budeme podílet na vytváření tohoto nástroje za využití 3 pilotních studií v rámci těchto cílových skupin:

  • Vulnerables neboli ohrožení nebo jedinci ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti a vyskytující se v lokalitách, které běžná společnost nenavštěvuje, tudíž lehce a snadno dochází k možnému opomenutí existence těch samých problémů a zdravotních diagnóz jako u osob z lokalit nevyloučených.
  • Mladiství ve věkových skupinách 15 – 18 let, 18 – 24 let, a 25 – 29 let, kdy bude docházet ke zvyšování povědomí rizik spojených s zvýšeným výskytem cukrovky II. typu a zvýšení výskytu rizik v oblasti kardiovaskulárních onemocnění u této skupiny jedinců. Velmi často se v současné chvíli jedná o následky pandemie COVID-19 (https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/teens-young-adults support/index.html) – obzvláště o rizikové faktory jako je stres, alkohol, léky a tzv. overeating neboli přejídání nebo také nightly-eating neboli noční pojídání.
  • Ukrajinští občané, kteří byli donuceni k přesídlení vzhledem k válce na Ukrajině nebo jedinci se statutem válečného uprchlíka ve věkové skupině 15+