Antibiotická rezistence

Stafylokoky – průkaz indukované rezistence ke klindamycinu (D – test)

Revize 27. 1. 2014

 

A.  Klinické vzorky pro vyšetření citlivosti

 • Citlivost k antibiotikům (včetně průkazu indukované rezistence ke klindamycinu) se vyšetřuje pouze u izolátů Staphylococcus spp. izolovaných z relevantních vzorků, odebraných v souvislosti s klinicky manifestní infekcí, případně u kmenů MRSA, izolovaných z výtěrů od nosičů.
 • Nevyšetření indukované rezistence ke klindamycinu u kmenů stafylokoků může být příčinou selhání klindamycinu v léčbě /1 /.

B.  Rezistence ke skupině antibiotik MLS/1/

 • Antibiotika ze skupiny MLSB, ke kterým patří 14- a 16-členné makrolidy, 15-členný azalid azitromycin, linkosamidy linkomycin a klindamycin, a streptograminy skupiny B, mají stejný nebo velmi podobný mechanizmus účinku na grampozitivní koky.
 • Rezistence k antibiotikům skupiny MLSB může být způsobena různými mechanizmy. Nejčastěji je řízena geny erm (u stafylokoků jsou to geny ermA, ermB a ermC). Tyto geny determinují produkci ribozomální metylázy (erythromycin ribosomal methylase), která modifikuje cílové místo účinku všech antibiotik skupiny MLSB na ribozomu methylací 23S rRNA.
 • Geny msrA, které u stafylokoků řídí eflux makrolidů a azalidů z buňky, se jako příčina rezistence uplatňují méně často. U kmenů s tímto typem rezistence je účinek klindamycinu zachován.
 • Geny erm i msr jsou schopny rychle se šířit horizontálně, prostřednictvím transpozonů, nebo vertikálně, jako klony rezistentních kmenů.
 • Bodové mutace, v genech kódujících ribozomální proteiny, se na chromozomu stafylokoků jako příčina rezistence vyskytují vzácně. Mohou být například příčinou samostatné rezistence kmene k linkosamidům při zachování citlivosti k ostatním antibiotikům skupiny MLSB.

C.  Fenotyp rezistence k antibiotikům MLSB /1/

 • Fenotypová exprese rezistence stafylokoků k antibiotikům skupiny MLSB závisí na tom, zda je rezistence způsobena metylázou syntetizovanou konstitutivně (gen ermB) nebo indukovaně (geny ermA a erm C), nebo zda je způsobena efluxem (geny msrA).
  • Konstitutivní fenotyp (cMLS): je snadno rozpoznatelný, neboť inhibiční zóny (IZ) nebo minimální inhibiční koncentrace (MIC) erytromycinu a klindamycinu jsou v kategorii rezistence.
  • Indukovaný fenotyp (iMLS): IZ nebo MIC erytromycinu jsou v kategorii rezistence, MIC klindamycinu (a obvykle i IZ) jsou v citlivé kategorii. K odhalení indukované rezistence ke klindamycinu lze použít například diskovou difuzní metodu s předepsaným uspořádáním disků, tzv. D-test, (viz dále).
  • M fenotyp (eflux): IZ nebo MIC erytromycinu jsou v kategorii rezistence, IZ nebo MIC klindamycinu jsou v kategorii citlivosti.
 • Buňka stafylokoka může obsahovat kombinaci různých genů, inaktivujících antibiotika skupiny MLSB, a fenotyp rezistence se může projevit nejednoznačně (např. růstem kolonií uvnitř IZ v rozdílné kvantitě).

D.  Průkaz indukované rezistence (D – test) /2/

 • Indukovanou rezistenci nelze prokázat vyšetřením MIC, neboť distribuce MIC klindamycinu u kmenů citlivých k antibiotikům skupiny MLSB a kmenů s iMLS je téměř identická..
 • Klindamycin je špatný induktor ribozomální metylázy, erytromycin však produkci tohoto enzymu indukuje. K vyšetření indukované rezistence lze proto použít rutinní diskovou difuzní metodu za předpokladu, že disk s klindamycinem je umístěn v sousedství disku s erytromycinem.
 • Vzdálenost mezi okraji disků erytromycinu a klindamycinu u stafylokoků musí být v rozmezí 12-20 mm. Při dodržení této podmínky lze k vyšetření použít dispenzor disků.

 

Tabulka 1. Podmínky pro vyšetření fenotypu rezistence stafylokoků k antibiotikům MLSB /2,3/.

Půda  Mueller Hinton agar (MH)
Objem inokula  2 – 5 ml ve fyziologickém roztoku
Příprava inokula Přímá metoda roztěrem kolonií z kultury vyrostlé MH agaru  přes noc
Koncentrace inokula 0,5 dle McFarlandova zákalu
Disky Erytromycin (obsah 15 µg), klindamycin (obsah 2 µg)
Uspořádání disků Vzdálenost 12-20 mm mezi okraji disků s erytromycinem a klindamycinem
Inkubace 35oC± 1oC v normální atmosféře po 18±2 h
Odečítání Průměr inhibiční zóny od okrajů nevykazujících růst se měří v odraženém světle na spodní straně misky, umístěné na tmavém pozadí
Kontrolní kmen S. aureus ATCC 29213*

Kopie S. aureus ATCC 29213 v českých sbírkách kmenů: S. aureus CNCTC 5480, S. aureus  CCM 4223.

 

E.  Hodnocení výsledků

 • Změří se průměr inhibiční zóny (IZ) od jejího okraje se zřetelnou inhibicí růstu.
 • Průměry IZ kontrolního kmene musí být v rozmezí uvedeném v tabulce 2.
 • Vyšetřovaný kmen je k antibiotikům rezistentní, vytváří-li IZ o průměru menším, než je hraniční průměr IZ pro citlivé kmeny v tabulce 2.
 • Vytvoření deformované IZ ve tvaru písmene D (D zóny) kolem klindamycinu v oblasti sousedící s diskem erytromycinu svědčí o indukované rezistenci k antibiotikům MLSB.
 • Vytvoření deformované IZ, uvnitř které rostou kolonie (D+ zóna), může být způsobena přítomností různých genů MLSB rezistence
 • Tabulka 3 obsahuje fenotypy rezistence stafylokoků k antibiotikům skupiny MLSB , odvozené podle průměru a charakteru inhibičních zón kolem erytromycinu a klindamycinu.

 

Tabulka 2. Hraniční průměry inhibičních zón (IZ) pro citlivé kmeny stafylokoků a přípustné rozmezí inhibičních zón kontrolního kmene S. aureus ATCC 29213*.

                            Antibiotikum Obsah disku Hraniční průměry IZ

pro citlivé kmeny /3/

Přípustné rozmezí IZ  

S. aureus ATCC 29213*/4/

Erythromycin (ERY) 15 µg ≥ 21 mm 23 – 29 mm
Klindamycin (CLI) 2 µg ≥ 22 mm 23 – 29 mm

*  Kopie S. aureus ATCC 29213 v českých sbírkách kmenů: S. aureus CNCTC 5480, S. aureus  CCM 4223; IZ: inhibiční zóna.

 

Tabulka 3. Fenotyp rezistence stafylokoků k antibiotikům skupiny MLSB a hodnocení podle výsledků diskové metody.

Fenotyp Charakter inhibiční zóny Obrázek
citlivý kmen kolem disků s ERY a CLI vytváří IZ shodné, nebo o větším průměru než je limit pro citlivé kmeny* Staphylococcus aureus - erytromycin citlivý
cMLS (konstitutivní rezistence) kmen kolem disků s ERY a CLI nevytváří IZ žádné, nebo o menším průměru než je limit pro citlivé kmeny* Staphylococcus aureus - cMLS
iMLS (indukovaná rezistence) kmen vytváří deformovanou IZ (D zónu) kolem disku s CLI v   oblasti, sousedící s diskem s ERY, kolem nějž nevytváří IZ žádné, nebo o menším průměru než je limit pro citlivé kmeny* Staphylococcus aureus - iMLS
M (eflux) kmen kolem disku s ERY vytváří IZ menší než je limit pro citlivé kmeny v tabulce 2, IZ kolem disku s CLI není deformována a má průměr

stejný nebo větší než je limit pro citlivé kmeny*

Staphylococcus aureus - M (eflux)

IZ – inhibiční zóna; ERY – erytromycin, CLI – klindamycin

legenda k obrázkům: a) erytromycin (15µg), b) klindamycin (2µg)

* viz tabulka 2

 

 Tabulka 4. Interpretace výsledků /3/.

Fenotyp Interpretace
citlivý Kmen je citlivý k erytromycinu* i ke klindamycinu
cMLS (konstitutivní rezistence) Kmen je rezistentní k erytromycinu* i klindamycinu
iMLS (indukovaná rezistence) Kmen je rezistentní k erytromycinu* i klindamycinu;  krátkodobé použití klindamycinu, viz sdělování výsledků
M (eflux)  Kmen je rezistentní k erytromycinu* a citlivý ke klindamycinu

* a k dalším antibiotikům skupiny MLSB

 

 F.    Sdělování výsledků

 • Klindamycin je alternativa oxacilinu u některých infekcí, způsobených citlivými kmeny stafylokoků, zejména u osob přecitlivělých k penicilinu.
 • U infekcí kůže a měkkých tkání, způsobených komunitními kmeny MRSA (kmeny S. aureus rezistentními k oxacilinu a citlivými k většině dalších antibiotik), je klindamycin (vedle kotrimoxazolu) jednou z prioritních terapeutických alternativ.
 • Interpretace testů pro sdělování výsledků je v tabulce 4.
 • Při nezbytnosti lze pro krátkodobou léčbu méně závažných infekcí kůže a měkkých tkání použít klindamycin i u kmene s indukovanou rezistencí ke klindamycinu /3/.

 


Literatura

/1/     Roberts MC, Sutcliffe J, Courvalin P, Jensen LB, Rood J, Seppälä H. Nomenclature for macrolide and macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance determinants. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43:2823-2830.

/2/     European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Disk difussion methodology. Dostupné na http://www.eucast.org/

/3/    European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Dostupné na http://www.eucast.org/

/4/    European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. EUCAST Routine QC tables. Dostupné na http://www.eucast.org/

 NRL pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie,

Státní zdravotní ústav Praha