Metodické postupy

Předběžná doporučení při podezření na zavlečenou infekci MERS koronavirem (MERS-CoV) ve zdravotnických zařízeních

V souvislosti s epidemickým výskytem infekce MERS-CoV v Jižní Koreji, která má převážně nozokomiální charakter (přenos na pacienty, zdravotnický personál a rodinné příslušníky od hospitalizovaných pacientů s prokázanou infekcí MERS-CoV), doporučuje Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí SZÚ Praha následující opatření:


  • Informovat pracovníky nemocničního Týmu pro prevenci a kontrolu infekcí nebo pracovníka pověřeného touto agendou o riziku zavlečení infekce MERS-CoV, a jejich prostřednictvím organizovat níže uvedená opatření.
  • Klinická pracoviště zdravotnického zařízení, kde dochází k primárnímu kontaktu s akutně nemocnými osobami (zejména akutní příjem, pracoviště intenzivní péče apod.), dostatečně vybavit ochrannými pomůckami (ústenky, respirátory FFP2 nebo FFP3, rukavice, jednorázové pláště, těsnící brýle k ochraně očí). Informovat a vycvičit zdravotnický personál těchto pracovišť v jejich správném používání.
  • Při zjištění osob splňujících klinická a epidemiologická kritéria možné infekce MERS-CoV zajistit neprodleně zdravotnický personál, který jim poskytuje péči, ochrannými pomůckami (nejméně chirurgická ústenka, optimálně respirátor FFP2 nebo FFP3, rukavice, jednorázový plášť, ochrana očí těsnícími brýlemi).
  • Osobu se suspektní infekcí MERS-CoV izolovat v samostatné místnosti (optimálně s podtlakovou ventilací, je-li k dispozici), a zajistit ji do transportu i během transportu na specializované pracoviště chirurgickou ústenkou.
  • Osoby se suspektní infekcí MERS-CoV transportovat na specializované pracoviště Infekční kliniky Nemocnice Bulovka. Transport organizovat neodkladně po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Infekční klinikou.
  • Všechna další opatření organizovat dle instrukcí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (zajištění osob v kontaktu, dekontaminace a desinfekce apod.).