Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu participuje.

 

Granty Ministerstva zdravotnictví ČR pro roky 2023-2026

Panel č. 5 – Poruchy imunity a infekční choroby

NU23-05-00511 Bartonelóza v ČR jako přehlížené onemocnění: zdroje a rizika infekcí

Spolupráce s PřF UK – Votýpka Jan, Doc. RNDr. Ph.D.

Panel č. 9 – Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství

NU23-09-00049 Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech – kde číhá skutečné riziko infekce?

Spolupráce s Biologickým centrem AV ČR – Hönig Václav , Mgr. Ph.D.

 

Další projekty

Smart aplikace pro predikci početnosti a prevalence klíštěte obecného v lesních ekosystémech (KlíšťApka) 2021-2022

Spolupráce s ČZU a Lesy ČR

Téma: Predikce početnosti klíšťat v lesním prostředí pomocí Smart aplikace

Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace, včetně webové verze, která bude predikovat početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanoviště a klimatických dat.

Dílčím cílem bude také informační složka mobilní a webové aplikace zaměřená na účinná praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz, odstranění klíštěte či klasifikace dalších druhů klíšťat. Tato aplikace bude volně dostupná pro všechny uživatele mobilních a PC zařízení (zejména pro širokou veřejnost).

 

Distribuce krevsajících členovců v lesních ekosystémech modifikovaných globálními změnami klimatu 2021-2022

Spolupráce s ČZU a Lesy ČR

Téma: Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat

Cílem projektu je analýza distribuce a početnosti klíšťat ve vztahu ke struktuře, vývoji a druhové skladbě lesních porostů včetně okrajových biotopů. Návrh preventivních opatření bude zpracován zejména pro místa s vysokým (rizikovým) výskytem klíšťat. Komplexnost řešení bude spočívat v zakomponování vlivu klimatické změny na posun lesních vegetačních stupňů, se kterým jsou spojené změny druhové skladby lesních ekosystémů.

 

Předchozí grantové projekty

2012 – 2015 Tick transmitted neuroinfections – clinical manifestations and diagnostics Neuroinfekce přenášené klíšťaty – klinické projevy a diagnostika.IGA MZČR NT/13467 – 4

2005 – 2007 The influence of Borrelia burgdorferi s. l. and A. phagocytophilum on the etiopathogenesis of cutaneous manifestations. Podíl Borrelia burgdorferi s. l. a Anaplasma phagocytophilum na etiopatogenezi kožních projevů. IGA MZ ČR: NR 8263 – 3

 

Další výzkumná činnost

Kultivace borrelií

Dlouhodobě se zabýváme různými kultivačními technikami Borrelia burgdorferi sensu lato. Testujeme různé druhy tekutých kultivačních médií. V naší sbírce kultur máme spirochéty vykultivované ze vzorků pacientů s různými formami lymeské borreliózy a ze vzorků klíšťat. Tyto kultury využíváme k dalším výzkumným projektům.

 

Monitoring infikovanosti klíšťat v pražských lesoparcích

Ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Praha a Zdravotním Ústavem se sídlem v Ústí nad Labem provádíme od roku 2014 každoroční monitoring infikvanosti klíšťat v pražských lesoparcích. Každoročně testujeme klíšťata nasbíraná hygieniky a kolegy z NRL DDD na přítomnost borrelií. V některých letech jsme tato testování rozšířili i na další patogeny přenášené klíšťaty. V průměru bylo v letech 2014-2019 infikováno 27,4% klíšťat spirochétou Borrelia burgdorferi s.l.

 

Vývoj nových diagnostických molekulárních metod

V posledních letech jsme se zaměřili na zlepšení molekulární diagnostiky lymeské borreliózy a na zavedení nových molekulárních metod detekce dalších patogenů jako je Anaplasma phagocytophilum, Bartonella henselae, Rickettsia helvetica, Babbesia spp. a Francisella tularensis. Detekci těchto patogenů provádíme ve většině případů námi zavedenými metodami real-time PCR s TaqMan sondou. Tato detekce má vysokou senzitivitu, specificitu a je velmi rychlá. V případě Borrelie burgdorferi s.l. provádíme detekci dvou genů, které jsou umístěné na chromosomu a na plasmidu. V případě pozitivního výsledku provádíme konvenční PCR, nebo nested PCR s detekcí na gelu a následnou sekvenací.