EARS-Net

Metodika sběru dat – EARS-Net

(European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, dříve EARSS) poskytuje informace o aktuálním stavu antibiotické rezistence a jejích trendech u klinicky významných, invazivních bakterií na území Evropy, v jednotlivých evropských zemích a v lokalitách jedné země. Zjištěné výsledky informují o rozdílech v antibiotické rezistenci mezi zeměmi Evropy a jsou nezbytné k hledání příčin rozdílů. V rámci jedné země lze výsledky využít ke zjištění pozice jednotlivých antibiotik vzhledem k danému druhu bakterie a stanovit tak léky volby. Zjištění vysoké frekvence výskytu rezistence nebo vzrůstajícího trendu rezistence je východiskem k případnému zahájení příslušných intervenčních aktivit.

Které bakterie se sledují?

EARS-Net sleduje antibiotickou rezistenci bakterií, které nejčastěji způsobují komunitní nebo nemocniční invazivní infekce. V letech 1999-2000 (v ČR od roku 2000) byly do sledování zařazeny druhy Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus, v roce 2001 bylo zahájeno sledování u Escherichia coliEnterococcus faecalis a E. faecium, a od roku 2005 u Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. V roce 2013 byl zahájen pilotní dvouletý projekt sledování invazivních bakterií z rodu Acinetobacter. Bakterie musí být izolovány z krve pacientů, u některých druhů (S. pneumoniae a gramnegativní tyčky)  mohou pocházet z mozkomíšního moku. Od jednoho pacienta je zařazen do databáze jeden izolát, přednost má izolát z mozkomíšního moku. Přípustný původ kmenů uvádí tabulka 1.

Tabulka 1. Sledované druhy, jejich kódy, rok zahájení sledování v ČR a přípustné vzorky.

Rok Bakterie Krev Mozkomíšní mok
2000 Staphylococcus aureus +
Streptococcus pneumoniae + +
2001 Escherichia coli + +
Enterococcus faecalis +
Enterococcus faecium +
2005 Klebsiella pneumoniae + +
Pseudomonas aeruginosa + +
2013 Acinetobacter sp. + +

 

 

Která antibiotika se vyšetřují?

U sledovaných druhů bakterií se povinně vyšetřují antibiotika volby pro léčbu invazivní infekce, další antibiotika mohou být sledována pro strategický význam nebo slouží jako antibiotika indikátorová (tabulka 2). Čím více antibiotik laboratoře sledují, tím je vyšší je hodnota získaných výsledků, neboť lze zjistit další informace, např. sdruženou rezistenci.  Základním předpokladem věrohodnosti výsledků – kromě provádění pravidelné vnitřní kontroly kvality – je účast participujících laboratoří ve čtvrtletním  Externím hodnocení kvality organizovaném SZÚ a v mezinárodním hodnocení kvality, zasílaném každoročně bezplatně účastníkům EARS-Net z Colindale, Velká Británie.

Tabulka 2. Povinně sledovaná antibiotika a antibiotika doporučená ke sledování u 7 druhů invazivních bakterií.

Kód Antibiotikum Kód bakterie
spn sau efa, efm eco, kpn pae acsp
AMK Amikacin D D D
AMP Ampicilin P P
CAZ Ceftazidim P P
CIP Ciprofloxacin P* D** P** P P
CLI Klindamycin D D
COL Kolistin D D
CTX Cefotaxim P P
ERY Erytromycin P P
FOX Cefoxitin (skríning) P
FUS Kyselina fusidová D
GEN Gentamicin D P P P
GEH Gentamicin-High P P
IMP Imipenem*** D P D
LNZ Linezolid P D
MEM Meropenem*** D P P
NOR Norfloxacin (skríning) P
OXA Oxacilin P
PEN Penicilin P
RIF Rifampicin D P
TEC Teikoplanin D
TCY Tetracyklin D D
TOB Tobramycin D D D P
TZP Piperacilin/tazobactam D P****
SXT Ko-trimoxazol D D
VAN Vankomycin P P
ESBL CAZ+CTX+AMC (skríning) P

 

Vysvětlivky: Kód bakterie: viz tabulka 1; P: povinně sledovaná antibiotika; D: antibiotika jejichž sledování je doporučeno;   tato antibiotika se u daného druhu nesledují; Gentamicin-High, vysoká rezistence;  *  MIC CIP se vyšetřuje povinně, ukazuje-li výsledek skríningu s norfloxacinem na možnou rezistenci k fluorochinolonům; ** u sau, eco a kpn vyšetřují některé laboratoře místo preferovaného ciprofloxacinu ofloxacin, výsledek je proto uváděn jako fluorochinolony;  *** lze vyšetřit  IMP nebo MEM, výsledek uvádí karabapenemy; **** pokud se u P. aeruginosa vyšetřuje TZP,  hodnotí se jako piperacilin (PIP); ESBL: průkaz inhibice ESBL kyselinou klavulanovou v diskovém testu DDS (double disk synergy).