Oddělení chemické bezpečnosti

Národní referenční centrum pro pesticidy

Vedoucí: Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Kontakt: Tel.: 267 082 627, e-mail: martin.weiszenstein@szu.cz

Charakteristika činnosti:
NRC pro pesticidy je začleněno do Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ a je součástí oddělení chemické bezpečnosti společně s NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky. Problematika hodnocení zdravotních rizik přípravků na ochranu rostlin, jejich účinných látek a pomocných prostředků je již řadu let jednou z jeho hlavních činností.

Členění NRC pro pesticidy:
MATOX – hodnocení toxikologie účinné látky, metabolitů a celého přípravku
OPEX – odhad expozice obsluhy, okolních osob a místních obyvatel a následných pracovníků
REZIDUA – dietární expozice spotřebitelů, hodnocení reziduí
MANAGEMENT RIZIK – při nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pomocnými prostředky
ÚČINNÉ LÁTKY přípravků na ochranu rostlin – hodnocení z hlediska vlivu na zdraví

NRC pro pesticidy SZÚ vypracovává podle §33 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů hodnocení z hlediska vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Toto hodnocení je následně jedním ze zásadních podkladů pro povolení přípravku na ochranu rostlin ÚKZÚZ.
Dále plní úkoly vyplývající z přímo použitelného předpisu – nařízení (ES) č. 1107/2009 – z pohledu zdraví lidí.

Další činnosti:
■ spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem zemědělství i ÚKZÚZ
■ spolupracuje s orgány státní správy při tvorbě a připomínkování legislativy týkající se bezpečnosti a managementu chemických látek a směsí
■ vytváří zásady pro bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin a stanovuje podmínky pro použití
■ navrhuje opatření k ochraně zdraví
■ aktivně se podílí na problematice odborné způsobilosti pro nakládání a požadavků na vzdělání k ochraně zdraví lidí
■ práce v rámci Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v ČR
■ zastupuje ČR ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata potraviny a krmiva (SCoPAFF) – pracovní skupina Evropské Komise
■ hodnotí a následně předkládá EFSA žádosti o změnu MLR podané v ČR, a připravuje podklady pro EFSA podle čl. 12 nařízení (ES) č. 396/2005
■ spolupracuje s dalšími členskými státy EU při hodnocení

Další informace viz Témata zdraví a bezpečnosti – Pesticidy.

Ceník služeb  k dispozici u vedoucího.