Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Oddělení chemické bezpečnosti

Oddělení chemické bezpečnosti

Vedoucí: Mgr. Martin Weiszenstein, Ph.D.

Kontakt: 267 082 627, e-mail: martin.weiszenstein@szu.cz

Zástupkyně vedoucího:
Mgr. Martina Pečínková, Ph.D. a MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Charakteristika činnosti oddělení:

1) zjišťování a shromažďování informací o nebezpečnosti chemických látek a směsí (včetně nanomateriálů), zejména přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků a vypracovávání odborných posudků, expertíz v souladu s požadavky platné evropské i české legislativy

 1. a) pro podnikatelské subjekty (odkaz na ceník)
 • návrhy klasifikací a označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění
 • vypracování hodnocení pro přípravky na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení (ES) č. 1107/2009 Žádost o vydání toxikologického posudku podle zákona č. 326/2004 Sb.
 • odborné konzultace k problematice managementu chemických látek a směsí
 • stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí pro konkrétní pracoviště. Další informace zde
 1. b) pro státní správu
 • hodnocení dokumentace předložené k biocidní účinné látce podle podle nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012
 • hodnocení dokumentace předložené k účinné látce pro přípravky na ochranu rostlin podle nařízení (ES) č. 1107/2009
 • hodnocení dokumentace předložené v rámci žádosti o povolení k uvedení na trh biocidního přípravku
 • hodnocení dokumentace předložené v rámci žádosti o povolení k uvedení na trh přípravku na ochranu rostlin
 • stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací chemických látek v pracovním prostředí Další informace zde
 • metodická a konzultační činnost pro orgány státní správy (KHS a další)

2) spolupráce s orgány státní správy při tvorbě a připomínkování legislativy týkající se chemické bezpečnosti a managementu chemických látek a směsí

3) zastupování ČR v pracovních skupinách, stálých výborech a vědeckých výborech Evropské komise a Rady EU v rámci hodnocení a managementu rizik plynoucích z používání chemických látek a směsí, zejména biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin,

4) zajištění činnosti Národního referenčního centra pro průmyslové chemické látky Národního referenčního centrum pro pesticidy

5) spolupráce na Víceletém kontrolním plánu pro rezidua pesticidů

6) zajištění vzdělávacích přednášek, kurzů a seminářů v oblasti managementu chemických látek a směsí pro státní správu, podnikatelské subjekty i další zájemce

7) technické normy – interní databáze recenzovaných technických norem

8) ostatní (např. publikační činnost)