Oddělení chemické bezpečnosti

Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky

Vedoucí: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Kontakt: tel: 26708 2673, e-mail: zdenka.travnickova@szu.cz

Charakteristika činnosti:

  • Národní referenční centrum (NRC) je odbornou a konzultační základnou pro MZ ČR a orgány ochrany veřejného zdraví.
  • Podílí se na připomínkování národních předpisů, ve kterých je řešena problematika hygieny práce, toxikologie a chemických látek/směsí a práce i nimi; na základě požadavků MZ se vyjadřuje i k dalším předpisům navrhovaných EU. Již v r. 2007 se aktivně zapojilo do připomínkování nařízení ES, které následně vyšlo jako nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP.
  • Doporučuje pro hygienické stanice a další zájemce (firmy) hodnoty hygienických limitů chemických látek a prachů v pracovním ovzduší v těch případech, látka/prach naní uvedena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
  • NRC v rámci expertizní činnosti posuzuje chemické látky a směsi
  • Poskytuje konzultace dovozcům, výrobcům ale i uživatelům chemických látek a směsí.
  • NRC shromažďuje toxikologické údaje o chemických látkách a směsích. Informace z nich jsou poskytovány hygienickým stanicím nebo v rámci expertizní činnosti dalším zájemcům.
  • pořádá odborné vzdělávací akce (pro KHS+ZÚ, dovavatele i uživatele chemických látek a směsí, apod.)

Nabízené služby:

Ceník prací a služeb NRC – info na požádání

Vypracovala: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., poslední revize 30. 1. 2023