Oddělení hygieny práce

Monitorování a výzkum vztahů pracovních podmínek a zdraví

Oddělení je garantem podstatné části subsystému VII „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“.

  • Oddělení se podílí významnou měrou na Monitoringu expozice faktorům pracovního prostředí a pracovních podmínek – Informačním systému kategorizace prací (KaPr).
  • V rámci subsystému VII je oddělení zodpovědné za analýzu dat shromažďovaných v rámci „Registru osob profesionálně exponovaných karcinogenům (REGEX).