Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Oddělení pracovního lékařství

Vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontakt: 267 082 759, e-mail: vladimira.lipsova@szu.cz

Charakteristika činnosti :

 • Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku v oblasti pracovního lékařství, nemocí z povolání a BOZP – účast na legislativní, normotvorné činnosti a harmonizaci předpisů s EU
 • Referenční činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce
 • Vedení Národního zdravotního registru nemocí z povolání, tato data jsou prostřednictvím ÚZIS postoupena do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), EUROSTATu, WHO a ILO.
 • Zpracování podkladů a odborných stanovisek pro rozhodnutí MZ ve správním řízení o nemocech z povolání, účast v odvolací komisi MZ pro nemoci z povolání
 • Konzultační činnost k problematice pracovnělékařské péče vyžádané odborem ochrany a podpory zdraví, orgány BOZP a pro veřejnost
 • Zapojení do pregraduální i postgraduální výuky v pracovním lékařství (vzdělávací činnost v oblasti pracovně-lékařské péče, fyziologie a psychologie práce a vybraných faktorů pracovního prostředí na základě akreditace MZ). Pracovníci oddělení se podílí na organizaci a účastní se na akcích pořádaných SZÚ i dalšími vzdělávacími institucemi – IPVZ, NCONZO apod. Státní zdravotní ústav je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v oboru pracovní lékařství
 • Činnosti v rámci Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP
 • Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na monitorování a výzkum vztahů pracovního prostředí a zdraví zejména v oblasti muskuloskeletárních chorob (MSDs), profesionální expozice faktorům ovlivňujícím dýchací systém (např. problematika profesionálního bronchiálního astmatu při expozici vybraným profesionálním alergenům, problematika expozice azbestu) a nervový systém
 • Účast na mezinárodní spolupráci v oblastech souvisejících s problematikou pracovního lékařství a nemocí z povolání (projekty v rámci WHO Collaborating Center in Occupational Health Global Work Plan, účast na implementaci systému EUROSTAT/EODS v ČR).
 • Expertizní činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce a pracovního lékařství
 • Zpracování soudních a znaleckých posudků v oboru pracovní lékařství a nemocí z povolání
 • Poskytování závodní preventivní péče smluvním podnikům. V rámci oddělení je zřízena ordinace ZPP.
 • Provádění specializovaných funkčních vyšetření pro diagnostické i preventivní účely

– funkční vyšetření plic (spirometrie, bodypletysmografie, difuzní kapacita plicní, plicní compliance, bronchodilatační a nespecifické bronchoprovokační testy). V rámci oddělení je zřízena laboratoř pro funkční diagnostiku plic.

– funkční vyšetření cév horních končetin (chladový test a prstová pletysmografie)

– měření celkové fyzické zátěže a lokální svalové zátěže (integrovaná elektromyografie)

– testy pro hodnocení psychické a zrakové zátěže

 

Součástí oddělení je: