Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Národní referenční laboratoř (NRL) pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť

Vedoucí: Ing. Michael Waldman, CSc.

Kontakt: tel.: 267 082 797 (665), e-mail: michael.waldman@szu.cz

Laboratoř se zaměřuje na měření a hodnocení plynných škodlivin s chronickým systémovým a pozdním účinkem na zdraví (včetně par rtuti).

Hlavní úkoly NRL:

 • informovat průběžně odbornou veřejnost o nových poznatcích a rozvoji oboru měření a hodnocení toxických plynů v pracovním prostředí
 • shromažďovat perspektivní postupy z odborné literatury a posuzovat jejich využitelnost k měření plynných škodlivin v pracovním prostředí
 • zpřesňovat způsoby hodnocení výsledků terénních šetření s využitím matematicko-statistických metod

Metodická činnost NRL:

 • vedoucí NRL vystupuje s příspěvky k aktuálním tématům na konzultačních dnech SZÚ a na vyžádání se aktivně zúčastňuje též odborných seminářů ZÚ, národních kongresů pracovního lékařství a na kurzů IPVZ a NCONZO v Praze a Brně
 • jako koordinátor setů H11 a H12 poskytuje vedoucí NRL odborné poradenství v oblasti autorizace zkušebních laboratoří na SZÚ podle zákona č. 258/2000 Sb. a pracuje jako auditor
 • NRL poskytuje stáže lékařům v rámci předatestačního vzdělávacího programu SZÚ v oboru „Pracovní lékařství“

Experimentální činnost NRL:

 • pro monitorování vybraných látek v plynném stavu má NRL k dispozici sbírku odzkoušených a validovaných metodik, založených na kapilární plynové chromatografii (stolní přístroj s detekcí analytů FID, AFID, ECD) a na spektrofotometrii (stolní přístroj s detekcí analytů UV-VIS)
 • pro monitorování plynných látek, které ve směsi se vzduchem absorbují ultrafialové záření, je k disposici přenosný přímo měřící analyzátor (zdroj záření 254 nm)
 • NRL disponuje prostory pro přípravu a modelové experimenty s plynnými toxickými látkami, zaměřuje se na řešení fysikálně-chemických problémů konvektivního nebo difusního transportu molekul a na problémy spojené s izolací molekul ze vzduchu absorpcí v kapalinách a adsorpcí na tuhých sorbentech

  Nabídka placených služeb NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť


  Na objednávku NRL:

  • provádí komplexní technická šetření v pracovních koridorech hal s unikátními technologiemi a v koridorech nových, příp. modernizovaných provozů
  • sestavuje pro pracovní koridory optimální strategii kontroly expozice lidí při práci a realizuje v nich prvá měření vybraných plynných škodlivin (fosfin, ethylenoxid, páry rtuti, narkotika, monomery, rozpouštědla, atd.)
  • kontroluje hladiny par rtuti v bytových a kancelářských prostorách, ve kterých došlo k nehodě s rtuťovými přístroji pro měření tělesné teploty a krevního tlaku
  • v rámci týdenních stáží poskytuje poradenskou a instruktážní pomoc terénním pracovníkům BOZP a začínajícím pracovníkům kontrolních laboratoří