Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Národní referenční laboratoř (NRL) pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prostředí

Vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

Kontakt: tel.: 267 082 667/668, e-mail: jaroslav.mraz@szu.cz

 

Zástupkyně vedoucího: Ing. Šárka Dušková

Kontakt: tel.: 267 082 733, e-mail: sarka.duskova@szu.cz

 

Hlavní činnost NRL:

  • vypracovávání, ověřování a doporučování laboratorních metod pro biologické monitorování expozice průmyslovým škodlivinám
  • poskytování informací o nových poznatcích v oblasti biologického monitorování
  • sledování vývoje limitních hodnot BET v ČR a v zahraničí a poskytování podkladů pro jejich změny nebo rozšíření nadřízeným orgánům
  • účast při řešení aktuálních problémů na pracovištích, pomoc při výběru metodiky a strategie odběrů biologických materiálů

NRL je součástí pracoviště akreditovaného ČIA a  slouží též jako referenční laboratoř v rámci systému kontroly kvality analýzy škodlivých látek v biologickém materiál (EQUAS) pořádaném Universitou v Erlangen, Německo.