Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Vývoj a aplikace postupů analytické chemie

Kromě postupů pro monitorování škodlivých chemických látek v pracovním ovzduší a pro biologické monitorování expozice chemickým látkám (viz výše) jsou vyvíjeny metody a prováděna analytická stanovení pro komerční, referenční a výzkumné účely i v dalších oblastech. Převažují postupy pro analýzu chemických přípravků nebo biologického materiálu s využitím chromatografických a hmotnostně spektrometrických metod (GC, GC-MS, HPLC)

Příklady:

  • stanovení organických UV filtrů v kosmetických prostředcích
  • stanovení biologicky aktivních látek v in vitro testech dermální penetrace
  • identifikace a stanovení složek chemických přípravků
  • stanovení markerů environmentální expozice škodlivým chemickým látkám v biologickém materiálu (kotinin)
  • stanovení markerů oxidativního stresu v biologickém materiálu (redukovaný a oxidovaný glutathion)
  • stanovení katecholaminů v biologickém materiálu