Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je základním předpokladem pro kompetentní plnění dalších odborných úkolů SZÚ v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci. Výsledky tohoto výzkumu jsou využívány k aktualizaci vědeckých podkladů a metod pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik spojených s profesionální či environmentální expozicí, slouží jako podklad při přípravě a novelizaci legislativy, zavádění nových poznatků do běžné praxe i pro vzdělávání ostatních odborných pracovníků činných v oblasti ochrany zdraví při práci. K hlavním tématům výzkumných projektů Centra HPPL patří:

  • identifikace faktorů ohrožujících lidské zdraví při expozici z pracovního prostředí
  • hodnocení závažnosti expozice faktorům pracovního prostředí a studium jejich patofyziologických mechanismů a biologických účinků
  • identifikace nejohroženějších populačních skupin
  • zkoumání příčin interindividuální variability odezvy organismu na různá agens z pracovního prostředí