Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je základním předpokladem pro kompetentní plnění dalších odborných úkolů SZÚ v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci. Výsledky tohoto výzkumu jsou využívány k aktualizaci vědeckých podkladů a metod pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik spojených s profesionální či environmentální expozicí, slouží jako podklad při přípravě a novelizaci legislativy, zavádění nových poznatků do běžné praxe i pro vzdělávání ostatních odborných pracovníků činných v oblasti ochrany zdraví při práci. K hlavním tématům výzkumných projektů Centra HPPL patří:

  • identifikace faktorů ohrožujících lidské zdraví při expozici z pracovního prostředí
  • hodnocení závažnosti expozice faktorům pracovního prostředí a studium jejich patofyziologických mechanismů a biologických účinků
  • identifikace nejohroženějších populačních skupin
  • zkoumání příčin interindividuální variability odezvy organismu na různá agens z pracovního prostředí

 

V rámci grantové podpory byly v roce 2022 řešeny projekty:

  1. AZV ČR NV19-09-00378 Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně (řešitel: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.)
  2. E4828-143 Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě
  3. E4819-144 Výzkum rozhodných faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech