Aktuální projekty

Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky

Číslo:    01-S4-2024-VUBP

Řešitel: Mgr. Kateřina Bátrlová

Poskytovatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel:     Státní zdravotní ústav

Doba řešení od:               01/2024

Doba řešení do:               12/2026

Příjemce:            Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.          https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=142

Zdroj:    Institucionální podpora

Popis:   Ergodiagnostika má v oblasti diagnostiky OZP klíčovou a nezastupitelnou roli. U těchto osob je nutné zmapovat vliv jejich zdravotních problémů na možnosti uplatnění na regionálním trhu práce, ale i na možnosti dalšího profesního směřování po případné změně funkčního zdravotního stavu. Spolupráce mezi jednotlivými EDC a Úřadem práce ČR je unikátní právě v kontextu projektu Pregnet a je potřebné a velmi žádoucí ji v dlouhodobém kontextu udržovat a posilovat. Finanční prostředky vynakládané na zabezpečení procesu ergodiagnostiky jsou výdajem na státní politiku zaměstnanosti. Z důvodu zachování systémového přístupu k hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely zaměstnanosti a pracovní rehabilitace je žádoucí udržovat aktuálnost výkonů ergodiagnostiky a jejich cenové kalkulace. S ohledem na vývoj předmětné problematiky a potřebě zachování standardizace jejího poskytování je cca po 10 letech potřebné zmapovat funkčnost celého systému a analyzovat celý proces ergodiagnostiky.