Aktuální projekty

Výzkum rozhodujících faktorů MSD a problémů s bederní páteří, možnosti prevence a nápravných opatření se zaměřením na ergonomická řešení v pracovních systémech

Číslo: 06-S4-2022-VUBP

Řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Státní zdravotní ústav

Doba řešení od: 01/2022

Doba řešení do: 12/2024

Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=132

Zdroj: Institucionální podpora

Popis: Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory V01-S4 Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních onemocnění, který se řešil v období 2019 – 2021, který se zaměřoval především na prevenci profesionálně podmíněných MSD, kde zásadní roli jejich rozvoje představují ergonomické rizikové faktory. Výzkumný úkol vedle rozšíření nezbytné informační základny, má ambici zjistit některé faktory poruch bederní páteře v reálných podmínkách vybraných podniků a pracovních systémů, kde se vyskytují problémy s muskuloskeletáním onemocnění (MSD), včetně bederní páteře a na základě toho navrhnout nová preventivní a screeningová vyšetření k určení nemoci z povolání, metodiku pro určení nemoci z povolání, porovnání stávajících metodik a využití výsledků pro sledovaný cíl (vyšší úroveň), navržení preventivně rehabilitačních opatření pro účely pracovně lékařských služeb.

Výstup: 2022 O – Onemocnění bederní páteře v souvislosti s prací.pdf