Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Legislativa pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Kosmetické prostředky
více na stránkách NRC pro kosmetiku

Potraviny – mikrobiologická kriteria
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny v platném znění, tj. včetně doplňujících nebo znění upravujících pozdějších Nařízení Komise (ES)
Nařízení (EP a R) č. 852/2004 o hygieně potravin

Vnitřní ovzduší a prostředí
Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Kvalita vnitřního prostředí čistých prostor:  Pokyny EK EudraLex – Volume 4 Good manufacturing practice (GMP) Guidelines, Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products (dříve VYR-7 Čisté prostory, Věstník SÚKL č. 6/1997)