Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

Metody zkoušení

K mikrobiologickému zkoušení laboratoř používá normované postupy (mezinárodní a evropské normy, většinou vydané jako ČSN) nebo standardní operační postupy. Laboratoř má pro níže uvedené metody zkoušení platnou akreditaci ČIA.

Metody pro mikrobiologické zkoušení kosmetiky

 • ČSN EN ISO 21149 Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
 • ČSN EN ISO 18415 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 22717 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Pseudomonas aeruginosa
 • ČSN EN ISO 22718 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Staphylococcus aureus
 • ČSN ENISO 21150  Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz Escherichia coli
 • ČSN EN ISO 16212 Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu kvasinek a plísní
 • ČSN EN ISO 11930 Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

 


Metody pro mikrobiologické zkoušení potravin klasickými kultivačními metodami jsou téměř všechny vydány jako ČSN ISO, ČSN EN nebo ČSN EN ISO. Normy vydává a seznam platných norem udržuje ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). Metody uvedené v Nařízení Komise (ES) č.2073/2005 v platném znění jsou metody referenční a jejich použití je nezbytné při úřední kontrole potravin. Alternativní metody mohou být použity, pokud byly validovány postupem podle EN 16140 mezinárodně uznávanými organizacemi, a pro ostatní účely.


Metody pro mikrobiologické zkoušení kvality vnitřního ovzduší a prostředí
(včetně výroby potravin)

 • ČSN EN 13098 Ovzduší na pracovišti – Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin. Obecné požadavky
 • ČSN ISO 18593 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů
 • Standardní operační postup pro stanovení koncentrace bakterií v ovzduší a na površích (viz. AHEM 4/2021)
 • Standardní operační postup pro stanovení koncentrace plísní v ovzduší a na površích (viz. AHEM /2021)

 


Metody pro testování antimikrobiální účinnosti specificky upravených povrchů materiálů

 • ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces (SOP akreditovaný ČIA)
 • ČSN EN ISO 20743 Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků (SOP akreditovaný ČIA)
 • ASTM E2149 – 13a Standard Test Method for Determining the Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions
 • ČSN EN ISO 846 Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN 14119 Zkoušení textílií – Hodnocení působení mikroskopických hub)
 • Metoda podle dle JIS Z 2801 Antimicrobial products – Test for antimicrobial activity and efficacy.
 • Další metody modifikované pro daný typ předmětu a účel jeho použití.