Oddělení prvkové analýzy

Přístrojové vybavení

 • mikrovlnný rozkladný systém:
  Milestone Ethos 1
  Berghoff Speedwave Xpert
 • UV/VIS spektrofotometr:
  Varian CARY 100
 • rtuťový analyzátor:
  AMA 254
 • atomový absorpční spektrometr:
  AAS Perkin Elmer AAnalyst 400
  AAS Perkin Elmer AAnalyst 600
 • hmotností spektrometr s indukčně vázaným plazmatem:
  Perkin Elmer Sciex, ICP MS Elan DRC-e
  Agilent, ICP MS Agilent 7900